gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Gweinidog yn agor Canolfan Integredig i Deuluoedd y Trallwng

Minister Julie Morgan meets staff and parents at the Welshpool Integrated Family Centre

17 Chwefror 2023

Minister Julie Morgan meets staff and parents at the Welshpool Integrated Family Centre
Gweinidog yn agor Canolfan Integredig i Deuluoedd y Trallwng

Mae Canolfan newydd i Deuluoedd, yn ardal Oldford yn Y Trallwng wedi cael ei hagor yn swyddogol ddoe gan Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Agorwyd drysau'r Ganolfan Integredig i Deuluoedd Y Trallwng ym mis Hydref y llynedd fel "siop un stop" gan ddarparu gwasanaethau a chymorth i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

 

Mae'r ganolfan yn darparu gweithgareddau fel grwpiau rhieni a phlant bach, tylino babanod, gwybodaeth a chyngor, rhaglenni Hyfforddiant Rhianta y Blynyddoedd Rhyfeddol, cyngor iechyd, cymorth a chwnsela i deuluoedd.

 

Mae'r gwaith i adnewyddu'r adeilad sydd yng nghanol dalgylch Dechrau'n Deg wedi ei gwblhau gyda £700,000 o gymorth cyllid cyfalaf Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru.

 

Dywedodd Julie Morgan, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: "Rwy'n falch iawn o allu mynychu lansiad y Ganolfan newydd i Deuluoedd sydd wedi'i hariannu trwy ein rhaglen Dechrau'n Deg. Drwy gynnig ystod eang iawn o weithgareddau, gan gynnwys gofal plant a chyngor, y cyfan mewn un lle mae'n ei gwneud hi'n haws i deuluoedd, plant a phobl ifanc gael y cymorth sydd ei angen arnynt.

 

Dywedodd y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd y Cyngor: "Mae'n wych gweld yn uniongyrchol yr effaith gadarnhaol y mae'r cyfleuster newydd hwn yn ei gael ar y gymuned leol ac rwy'n edrych ymlaen at weld safleoedd tebyg yn agor ledled Cymru."

 

"Roeddem yn falch iawn o groesawu'r Gweinidog i'n canolfan newydd i deuluoedd heddiw. Roedd wedi rhoi'r cyfle i ni ddangos peth o'r gwaith partneriaeth a chymorth ardderchog sydd eisoes yn digwydd a hefyd i ddiolch iddi am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r prosiect hwn.

 

"Mae'r ganolfan newydd yng nghanol y gymuned ac mae'n galluogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd i gael mynediad at wasanaethau i gyd mewn un lle. Mae'n darparu gofal plant yn ogystal â swyddfeydd a gofodau cymunedol ac mae'n dda gweld y gwasanaethau cymorth cynnar hyn i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i ddiwallu anghenion teuluoedd."

 

Mae tîm Dechrau'n Deg sy'n cynnwys Ymwelwyr Iechyd a gweithwyr proffesiynol Lleferydd ac Iaith wedi'u lleoli ar y safle. Mae staff Cymorth Cynnar a Gwasanaethau Oedolion Cyngor Sir Powys, ynghyd â chydweithwyr o asiantaethau fel Canolfan Argyfwng Teuluoedd Sir Drefaldwyn, hefyd yn rhannu'r swyddfeydd yn yr adeilad.

 

Dyma'r ail Ganolfan Integredig i Deuluoedd i agor yn y sir ac mae'n rhan o uchelgais ehangach i ddatblygu cyfres o safleoedd tebyg ar draws y sir.

 

Bellach, mae darpariaeth gofal plant Dechrau'n Deg a'r Cyfnod Sylfaen ar gael i deuluoedd ar y safle.  Gall teuluoedd lleol gael rhagor o wybodaeth ar dudalen Facebook

@WelshpoolIntegratedFamilyCentre neu ewch i https://cy.powys.gov.uk/cidt