Toglo gwelededd dewislen symudol

PLACEHOLDER: Machynlleth Street Trees

Cyflwyniad

Map yn dangos yr ardal lle bydd y coed yn cael eu plannu
Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus fis Medi llynedd ac ymgysylltu sy'n mynd rhagddo â rhanddeiliaid, cafodd nifer o bryderon eu codi ynghylch isafu'r amhariad i fusnesau a siopwyr lleol yn ystod y gwaith.

Ar y cyd â'r contractwyr, rydym yn ceisio'n galed i isafu'r amhariad, fodd bynnag, mae natur a lleoliad y gwaith hwn yn ei gwneud hi'n anochel y bydd peth anghyfleustra yn digwydd o bryd i'w gilydd.

Pan fydd busnesau'n cael eu heffeithio'n uniongyrchol, fel masnachwyr y farchnad, bydd trafodaethau'n digwydd cyn i'r gwaith ddechrau wrth iddynt wneud cynnydd ar hyd y stryd.

Bydd y palmentydd llydan yn galluogi parhad o ran mynediad i'r holl siopau er y bydd cyfyngiad i'r lled ar adegau. Hoffem ddiolch i breswylwyr a'r rhai sy'n ymweld â Machynlleth am eu hamynedd wrth i'r gwaith hwn fynd rhagddo ac ar ôl iddo gael ei gwblhau fe ddaw â manteision bioamrywiaeth ac ecolegol pwysig i ganol y dref.

Graddfa amser

Ebrill - Mehefin: Mae'r contractwyr wedi dechrau ar y gwaith o osod pydewau coed. Byddan nhw'n gweithio o gwmpas stondinau'r farchnad gan sicrhau fod cyn lleied o anghyfleustra ag sy'n bosibl i'r cyhoedd a'r masnachwyr busnes. Caiff preswylwyr a masnachwyr lleol wybod y diweddaraf ynghylch yr adeiladu sy'n mynd rhagddo a gellir cael ateb i unrhyw ymholiadau drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt a restrir.

Gorffennaf - Medi: Dylai'r rhan fwyaf o'r pydewau coed gael eu gosod yn barod ar gyfer eu coed newydd. Byddwn yn cysylltu â phobl leol ynghylch cynllun o'r enw 'Gwarcheidiaeth' ble y gall preswylwyr wneud yn siŵr bod coed yn cael eu cadw'n iach. Cysylltwch â ni os ydych am gymryd rhan.

Hydref - Tachwedd: Bydd y contractwyr yn dechrau plannu coed lled-aeddfed yn y pydewau. Ar yr adeg hon bydd angen iddynt gael eu cynnal a chadw'n dda i sicrhau tyfiant iach.