Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisi Gorfodi Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

Cam 3 - Ffactorau gwaethygol a lliniarol

Isod mae rhestr o rai ffactorau, ond nid pob un, y gallai'r Cyngor eu hystyried wrth asesu gwerth cosb ariannol.

Bydd y Cyngor yn nodi a ddylai unrhyw gyfuniad o'r rhain, neu ffactorau perthnasol eraill, arwain at addasiad tuag i fyny neu tuag i lawr o'r man cychwyn.  Yn benodol, mae euogfarnau perthnasol heb eu disbyddu yn debygol o arwain at addasiad sylweddol tuag i fyny. 

Mewn rhai achosion, ar ôl ystyried y ffactorau hyn, gallai fod yn briodol symud y tu allan i ystod y categorïau a nodwyd na fydd yn fwy na'r uchafswm statudol a ganiateir beth bynnag.

Ffactorau Gwaethygol

(Materion cynyddol difrifol)

Ffactorau Lliniarol

(Materion sy'n lleihau difrifoldeb)

 • ·         os yw'r lesddeiliad yn unigolyn agored i niwed
 • ·         hanes cydymffurfio'r landlord neu euogfarnau blaenorol yn ymwneud â'r tramgwydd
 • ·         a oedd y tramgwydd wedi'i ysgogi gan elw ariannol
 • os bu unrhyw rwystr ar gyfiawnder
 • unrhyw gamau bwriadol i guddio'r gweithgaredd neu'r dystiolaeth
 • tystiolaeth sefydledig o effaith ehangach / cymunedol
 • rhwystr i'r ymchwiliad
 • record o gydymffurfio gwael
 • gwrthod cyngor neu hyfforddiant
 • lefel uchel o gydweithredu â'r ymchwiliad, y tu hwnt i'r hyn a ddisgwylir bob amser
 • tystiolaeth o gamau gwirfoddol i unioni'r tramgwydd, gan gynnwys ad-dalu rhent gwaharddedig yn brydlon
 • tystiolaeth o resymau iechyd sy'n atal cydymffurfiad rhesymol (iechyd meddwl gwael, problemau iechyd na ellid eu rhagweld a/neu bryderon iechyd brys)
 • dim tramgwyddau blaenorol
 • cymeriad da a/neu ymddygiad rhagorol
 • mae'r landlord yn unigolyn agored i niwed, lle mae bregusrwydd yn gysylltiedig â'r tramgwydd
 • derbyn euogrwydd