Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisi Gorfodi Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

Cam 5 a 6 - Gorchmynion Adennill a Cofnodi'r penderfyniad

Cam 5 - Gorchmynion Adennill

Os yw'r Cyngor yn fodlon, yn ôl pob tebyg, bod unigolyn wedi torri adran 3(1) y Ddeddf, ac nad yw wedi ad-dalu unrhyw rent gwaharddedig i'r lesddeiliad cyn diwedd y cyfnod o 28 diwrnod sy'n dechrau gyda'r diwrnod ar ôl ei dderbyn, gallai'r Cyngor benderfynu cyhoeddi gorchymyn adennill o dan adran 10 y Ddeddf.

Gallai'r Cyngor gyflwyno gorchymyn adennill yn lle, neu yn ychwanegol at, gosb ariannol.

Ni all y Cyngor orchymyn unigolyn i ad-dalu'r rhent gwaharddedig os yw lesddeiliad wedi gwneud cais o dan adran 13 y Ddeddf i'r Tribiwnlys mewn perthynas â'r un taliad.

Lle nad yw unrhyw ran o ddau daliad neu fwy o rent gwaharddedig a wnaed gan lesddeiliad o dan yr un les wedi'i had-dalu, gallai'r Cyngor wneud un gorchymyn mewn perthynas â'r holl rent gwaharddedig nad yw wedi'i ad-dalu.

Cam 6 - Cofnodi'r penderfyniad

Bydd y swyddog sy'n gwneud penderfyniad ynghylch cosb ariannol a/neu orchymyn adennill yn cofnodi ei benderfyniad gan roi rhesymau dros ddod i swm y gosb ariannol a fydd yn cael ei gosod ac unrhyw delerau gorchymyn adennill.