Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cymunedau'n cael eu 'hysbrydoli' i gyflawni cynlluniau gwyrdd

The Powys Town and Community Council Environment and Nature Event was held at The Pavilion in Llandrindod Wells.

23 Mehefin 2023

The Powys Town and Community Council Environment and Nature Event was held at The Pavilion in Llandrindod Wells.
Mae cynrychiolwyr cymunedol o bob rhan o Bowys wedi derbyn cyngor am sut i gyflawni cynlluniau gweithredu llwyddiannus ar gyfer yr hinsawdd a natur.

Roedd mwy na 60 o gynrychiolwyr yn bresennol mewn Digwyddiad Natur a'r Amgylchedd Cynghorau Tref a Chymuned Powys a gynhaliwyd yn y Pafiliwn yn Llandrindod ar 14 Mehefin.

Cafodd y gynhadledd ei threfnu ar y cyd gan Gyngor Sir Powys a Chyngor Tref Llandrindod, ac fe gafodd ei chynnal i nodi'r Wythnos Fawr Werdd (10-18 Mehefin). Roedd yn cynnwys siaradwyr o amryw o sefydliadau, sesiynau holi ac ateb gyda phanelwyr, gweithdai, stondinau gwybodaeth a chyfleoedd i rwydweithio.

"Roedd y digwyddiad yn ysbrydoledig ac mae llawer o bobl a oedd yn bresennol wedi cysylltu â mi i ddweud eu bod nhw'n credu hynny hefyd," dywedodd y Cynghorydd Jackie Charlton, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar gyfer Powys Wyrddach. "Mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn rhannu syniadau am leihau ein hallyriadau carbon a datblygu amgylcheddau bywiog ac iach sy'n dda i bobl a natur ill dau er mwyn i'n cartref fod yn y sir 'wyrddaf' yng Nghymru.

"Braf oedd cael cwrdd â chymaint o bobl eraill sy'n wedi ymrwymo â'r un nod o fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur mor gyflym ac effeithiol ag sy'n bosibl, a gadawodd pawb gyda digon i feddwl amdano ac ymdeimlad newydd o egni."

Y cyflwynydd teledu a radio Chris Jones oedd yn arwain y gynhadledd ac ymhlith y sefydliadau cefnogi a oedd yn bresennol roedd: Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu Cyngor Sir Powys a'i Wasanaeth Bioamrywiaeth a Chefn Gwlad sy'n rhan o Bartneriaeth Natur Powys, Asiantaeth Ynni Hafren Gwy, Un Llais Cymru, Canolfan y Dechnoleg Amgen, Black Mountains College, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cymorth Cynllunio Cymru, Coed Cadw, Cyngor Tref Aberhonddu, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed, On The Verge, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, Cadw'ch Gymru'n Daclus, Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymgyrch "Iddyn Nhw" Llywodraeth Cymru, Adran 6 Bioamrywiaeth a Gwasanaeth Ynni, Tripto a Gweithredu Powys ar yr Argyfwng Hinsawdd (PACE).

Bydd cynghorau tref a chymuned a oedd yn gallu anfon cynrychiolydd i'r digwyddiad a'r rheini nad oeddent, yn derbyn pecyn gwybodaeth sy'n cynnwys y cyflwyniadau a roddwyd ar y dydd a dolenni i fideos ac areithiau.

Dylai unrhyw gyngor neu grŵp cymunedol ym Mhowys sydd am gael help gyda'r gwaith i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur e-bostio:climate@powys.gov.uk

LLUN: Cynhaliwyd Digwyddiad Natur a'r Amgylchedd Cynghorau Tref a Chymuned Powys yn y Pafiliwn yn Llandrindod.