Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn ymweld â gogledd Powys

Image of Rebecca Evans MS, Minister for Finance and Local Government, Cabinet Members and council officers outside the new school for Ysgol Cedewain

10 Gorffennaf 2023

Image of Rebecca Evans MS, Minister for Finance and Local Government, Cabinet Members and council officers outside the new school for Ysgol Cedewain
Mae un o weinidogion blaenllaw y llywodraeth wedi ymweld â gogledd Powys i weld sut mae'r cyngor sir yn darparu gwasanaethau cyhoeddus o ganlyniad i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Cafodd Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, ei thywys o amgylch nifer o brosiectau yn y Drenewydd a'r cyffiniau sydd wedi elwa o gyllid gan Lywodraeth Cymru. Trefnwyd yr ymweliad gan Gyngor Sir Powys.

Roedd Aelodau'r Cabinet a swyddogion o'r cyngor yng nghwmni'r Gweinidog yn ystod ei hymweliad, a gynhaliwyd ddydd Llun, 3 Gorffennaf.

Fel rhan o'r ymweliad, bu'r Gweinidog yn ymweld â Pharc Busnes Aber-miwl lle cafodd daith o amgylch y cyfleuster crynhoi gwastraff newydd a fydd yn sicrhau bod y cyngor yn darparu gwasanaethau ailgylchu cynaliadwy ac effeithlon.

Yna cafodd y Gweinidog ei thywys o amgylch un o'r unedau yn y parc busnes sy'n cael ei defnyddio gan Custom Marine Developments.

Mae'r cwmni, sy'n rhan o'r Grŵp Makefast, yn creu cynhyrchion pwrpasol o'r ansawdd a'r safon peirianneg uchaf ar gyfer y farchnad dendro cychod hwylio moethus iawn. Cefnogwyd datblygiad yr unedau busnes yn rhannol gan gyllid Llywodraeth Cymru sydd nid yn unig wedi helpu i sefydlu cyfleoedd busnes newydd ond hefyd yn cadw'r gwaith hwn yn yr ardal.

Yna aeth y Gweinidog i'r Drenewydd i weld sawl prosiect sydd wedi elwa o gyllid gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys gwelliannau i'r seilwaith teithio llesol, y gwelliannau yng nghanol y dref ar y Stryd Fawr a datblygiad tai Y Lawnt cyn aros y tu allan i ganolfan gymunedol ac ymwelwyr Hafan yr Afon.

Llyfrgell y Drenewydd oedd y stop olaf a thywyswyd y Gweinidog o amgylch y llyfrgell gan y staff a buont yn siarad am y gwasanaethau y maen nhw'u eu darparu i breswylwyr a'r gwelliannau i brofiad y defnyddiwr o ganlyniad i welliannau TGCh a gyflwynwyd yn o ganlyniad i dderbyn cyllid grant.

Lleoliad olaf ymweliad y Gweinidog oedd yr adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Cedewain sef prosiect arall a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru. Bydd yr adeilad newydd yn cael ei adeiladu yn lle adeilad gwael iawn ysgol bresennol Ysgol Cedewain, a bydd yn cynnwys cyfleusterau ar gyfer dysgwyr bregus iawn, gan gynnwys pwll hydrotherapi, ystafelloedd a gardd synhwyraidd a ffisiotherapi yn ogystal â chaffi cymunedol.

Dywedodd y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Rydym wrth ein bodd ein bod wedi gallu dangos nifer o brosiectau i'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol sydd wedi digwydd yn y Drenewydd a'r cyffiniau o ganlyniad i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

"Hoffem ddiolch iddi am gymryd yr amser i ddod i Bowys i weld sut mae'r prosiectau hyn yn gwella'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau cyhoeddus."

Dywedodd Rebecca Evans AS: "Y mae bob amser yn dda gweld sut mae arian Llywodraeth Cymru yn newid a gwella ein trefi a'n hardaloedd lleol, a'u cyfleusterau. Mae Parc Busnes Abermiwl a Chanolfan Gymunedol Hafan yr Afon yn lefydd gwahanol iawn i'w gilydd, eto mae'r ddau yn enghreifftiau yr un mor gadarnhaol o ble y gall buddsoddiad da helpu ardal i ffynnu.

"Mae gweithio mewn partneriaeth yn annatod ag adfywio a thwf, ac mae datblygiadau diweddar Cyngor Sir Powys yn enghraifft wych o newid gwerthfawr, nawr ac i'r dyfodol."