Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Hwb Cymunedol Digidol newydd i Dref-y-clawdd

Knighton Library Digital Hub

12 Gorffennaf 2023

Knighton Library Digital Hub
Lansiwyd canolfan gymunedol ddigidol newydd mewn llyfrgell yng nghanolbarth Powys, yn ôl y cyngor sir.

Mae Canolfan a Llyfrgell Gymunedol Tref-y-clawdd a'r Cylch wedi datblygu gwasanaeth newydd i gynorthwyo preswylwyr i ddod yn fwy hyderus ar-lein, gwella eu sgiliau TGCh cyffredinol, a datblygu'r sgiliau angenrheidiol i lywio bywyd digidol yn yr 21ain Ganrif.

Cynhaliodd y ganolfan ddiwrnod agored ar 23 Mai lle'r arddangoswyd y gwasanaethau sydd ar gael, sy'n cynnwys,

 • Mannau cydweithio a chydweithredol gydag ystod lawn o offer
 • Pod unigol ar gyfer galwadau ar-lein neu breifat
 • Offer cyfarfod digidol ar gyfer cyfarfodydd cwbl ar-lein neu hybrid
 • Sgrin gwybodaeth ddigidol, gyda gwybodaeth leol a chalendr y dref
 • Wi-Fi a chyfleusterau Wi-Fi
 • Sesiynau cymorth a chymorth y gellir eu harchebu
 • Dyfeisiau i'w benthyca, fel iPads
 • Mynediad i'r banc data cenedlaethol o gardiau SIM 4G ar gyfer y rhai sy'n bodloni'r meini prawf
 • Ystafelloedd cyfarfod i'w llogi
 • Cyfleusterau hyfforddi y gellir eu harchebu, gan gynnwys banc o liniaduron
 • Caffi llyfrgell gymunedol ar fore Mawrth a chinio ar ddydd Iau

Roedd y diwrnod agored yn croesawu tua 45 o bobl i'r ganolfan, gan ganiatáu i drigolion ddod â'u dyfeisiau eu hunain i ofyn am gyngor, a gafodd ei weithredu gan lawer. Yn y prynhawn, arhosodd llawer wedyn am sesiwn hyfforddi gan ddefnyddio'r system dylunio graffig ar-lein, Canva.

Mae'r Ganolfan Gymunedol Ddigidol wedi'i hariannu gan gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, sy'n rhan o agenda'r Gronfa Ffyniant Bro ac mae'n cael ei ddarparu gan Ganolfan Gymunedol Tref-y-clawdd a Gwasanaeth Llyfrgell Powys.

Dywedodd y Cynghorydd David Selby, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar gyfer Powys Fwy Llewyrchus: "Mae'n wych gweld yr Hwb Cymunedol Digidol ar waith yn Nhref-y-clawdd. Trwy weithio mewn partneriaeth â'r Ganolfan Gymunedol, gallwn ddatblygu gwasanaeth sydd wir yn diwallu anghenion pobl leol a'u helpu i feithrin eu sgiliau.

"Mae llawer o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael hefyd, gan roi cyfle i breswylwyr rannu'r sgiliau a'r wybodaeth y maent wedi'u dysgu yn yr hwb gydag eraill, a chreu cymuned hunangynhaliol a chadarn ar gyfer y dyfodol, lle mae pawb yn helpu ei gilydd. Mae hon yn enghraifft wych o gydweithio."

Dywedodd Michael Harding, Cadeirydd Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Tref-y-clawdd a'r Cylch: "Mae'n gyfle gwych i groesawu mwy o bobl i'r Comm, am amrywiaeth eang o resymau digidol - o geisio cyngor gan y Swyddfa Cyngor ar Bopeth rithiol, dod yn hyderus wrth lenwi ffurflenni ar-lein ar gyfer ceisiadau am swyddi, hawliadau budd-daliadau tai ac ati, cadarnhau neu newid apwyntiadau iechyd i helpu busnesau newydd lleol i gysylltu â'u marchnadoedd ar-lein a phartneriaid busnes o'r un anian.

"Ac wrth gwrs, bydd yr Hwb Digidol yn helpu trigolion lleol gyda'r pethau sylfaenol ar gyfer bywyd digidol modern - sut i ddefnyddio Word, Excel a meddalwedd gyffredin arall, ble i ddod o hyd i gyngor dibynadwy ar-lein, sut i gael y gorau o ddyfeisiau symudol, sut i gadw'n ddiogel ar-lein - gan ganiatáu iddynt ddatblygu eu sgiliau i gyfateb i'r cyfleoedd yn ein rhanbarth.

"Mae cyfleusterau cyfarfod hybrid yn caniatáu i Comm a Llyfrgell Tref-y-clawdd gael eu cysylltu'n llawn â'r byd y tu hwnt. Yn ddiweddar, dathlodd y Comm dderbyn y statws 'Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr' - cynhaliwyd y cyfarfod gwobrwyo ar-lein rhwng ystafell o bobl yn Nhref-y-clawdd a'r aseswyr, a oedd yng Ngogledd Iwerddon a'r Eidal!

"Mae'r fenter ddigidol hon yn agor cymaint o gyfleoedd y gallwn eu darparu o'n stepen drws ein hunain. Rydym yn falch iawn o weithio gyda gwasanaeth Llyfrgell Powys i ddatblygu'r prosiect hwn ar y cyd.