Toglo gwelededd dewislen symudol

'Cynllun Arbed Ynni Powys Cymru Gynnes' Manteision

benefits

Mae'r dechnoleg batri 'glyfar' gyda solar PV wedi'i gysylltu ag amser defnyddio, a elwir yn dariff ynni 'clyfar'. Mae hyn yn golygu y gellir dal yr ynni solar a'i storio yn y batris, neu gellir ei werthu i'r grid, neu ei brynu am gyfradd ratach i gefnogi gwresogi'r dŵr poeth ac i wneud y mwyaf o arbedion pan fo angen. Yr unig beth sydd ei angen ar ynni sy'n cael ei storio yn y batri yw newid arferion gyda phob offer domestig, Er enghraifft, peidio â defnyddio llawer o offer pŵer uchel ar yr un pryd, a threfnu yn hytrach i'w defnyddio ar adegau gwahanol trwy gydol y dydd

Mae rhai canlyniadau o'r stad, yn cynnwys tŷ pâr nodweddiadol a adeiladwyd 25 mlynedd yn ôl sydd wedi symud ei sgôr effeithlonrwydd ynni o EPC 'F' isel i 'B' uchel iawn, gyda'r brif system wresogi yn newid o ddefnyddio boeler, rheiddiaduron a gwresogi LPG i osod ASHP, system drydan lawn gyda Solar PV, storfa batri a rheiddiaduron. Mae'r rheolyddion gwresogi hefyd wedi mynd o raddfa gyfartalog i 'dda iawn' gyda rheolaethau parth amser a thymheredd. Gyda'r dull 'ffabrig yn gyntaf', mae inswleiddiad y to wedi'i wella o 200mm i gael ei gan ychwanegu ato hyd at y safon gyfredol o 300mm.

Mae allyriadau carbon un cartref ar y stad wedi gostwng o 3.5 tunnell i 0.7 tunnell y flwyddyn i warchod yr amgylchedd (mae cartref cyffredin yn y DU yn cynhyrchu 6 tunnell o CO2 y flwyddyn). Nid oes amheuaeth bod angen trin pob eiddo yn unigol, oherwydd yr ôl troed a ffactorau megis drychiad y to a gogwydd ar gyfer paneli solar a chyfyngiadau ar ofod, gan amlygu pwysigrwydd arolwg ac asesiad ansawdd da i roi'r atebion gorau i bob cartref.

Hyd yn hyn, mae mwy na 500 o gartrefi wedi cael mesurau ynni effeithlon wedi'u gosod ym Mhowys, wedi'u cefnogi gan fesurau grant ECO4 (Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni). Mae cymorth pellach ar gael hefyd trwy bartneriaeth gyda Chronfa Bancio Cymunedol Robert Owen i helpu opsiynau fforddiadwyedd gyda benthyciadau di-log a dim ffioedd ar gyfer balansau.

Dyma ganlyniadau allweddol yr eiddo a gwblhawyd ar adeg ysgrifennu hyn:

  • Sgôr EPC gyfartalog cyn y mesurau - 36.3 (F)
  • Sgôr EPC gyfartalog ar ôl y mesurau - 86.3 (B)
  • Mesurau a osodwyd - Inswleiddio, Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer, Rheolyddion Gwresogi Clyfar, Systemau Solar Ffotofoltäig, Storfeydd Batri Clyfar yn gysylltiedig â Thariff Ynni Clyfar.
  • Cost gyfartalog mesurau: £33,643.00