Toglo gwelededd dewislen symudol

Gyrrwch yn ddiogel ar ffyrdd Powys

Please drive safely

14 Awst 2023

Please drive safely
Mae staff priffyrdd Cyngor Sir Powys yn gorfod delio gyda nifer cynyddol o yrwyr yn gyrru trwy oleuadau coch dros dro, yn anwybyddu arwyddion stopio, ac yn goryrru drwy waith ffordd. Nid yn unig y mae'r ymddygiad hwn yn anghyfreithlon, ond mae hefyd yn rhoi'r  timau priffyrdd sy'n gweithio'n galed o dan fygythiad o gael anaf difrifol.

Er mwyn annog gyrwyr i arafu, i ufuddhau i hysbysiadau traffig dros dro ac i barchu staff sy'n gweithio ar y ffyrdd, bydd Cyngor Sir Powys yn ymgyrchu yn ystod wythnos 14-20 Awst i dynnu sylw at y risgiau y mae'n rhaid i'r timau priffyrdd eu hwynebu bob dydd, gyda staff yn rhannu eu profiadau o sefyllfaoedd peryglus sy'n cael eu hachosi gan yrru anystyriol.

Dywedodd y Cynghorydd Jackie Charlton, Aelod Cabinet Powys Wyrddach: "Cefais fy syfrdanu o glywed am y sefyllfaoedd y mae ein timau priffyrdd yn eu hwynebu dim ond wrth wneud eu gwaith i sicrhau bod y miloedd o filltiroedd o ffyrdd ym Mhowys yn cael eu cynnal, eu hatgyweirio a'u gwella.

"Mae nifer y 'damweiniau agos' y mae ein timau yn dod ar eu traws yn sgil esgeulustod rhai gyrwyr yn gwbl annerbyniol. Mae ein timau priffyrdd angen eich help i gadw'n ddiogel, felly gyrrwch yn ofalus er mwyn iddynt allu cyrraedd adref yn ddiogel at eu teuluoedd.

"Rydym am annog pob gyrrwr i ystyried diogelwch ein timau priffyrdd pan fyddant allan ar y ffyrdd wrth eu gwaith. Rydym yn deall y gall gwaith ffordd fod destun rhwystredigaeth, ond nid yw hynny'n esgus i anufuddhau i rybuddion traffig, anwybyddu goleuadau coch na bod yn anghwrtais tuag at y gweithwyr.

"Mae diogelwch ein staff yn hollbwysig, ac mae'n rhaid atal yr arfer o yrru'n beryglus trwy waith ffordd."

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am drafferthion ein timau priffyrdd yn ystod yr wythnos, drwy ddilyn tudalennau cyfryngau cymdeithasol y cyngor:

Facebook

Twitter