Toglo gwelededd dewislen symudol

Dechrau'n Deg a safle gofal plant newydd ar gyfer Aberhonddu bellach ar agor

Image of Powys County Council’s Leader, Cllr James Gibson-Watt, joins Cabinet Member for Future Generations, Cllr Sandra Davies and Deputy Leader Cllr Matthew Dorrance to welcome the First Minister of Wales to the new setting

29 Medi 2023

Image of Powys County Council’s Leader, Cllr James Gibson-Watt, joins Cabinet Member for Future Generations, Cllr Sandra Davies and Deputy Leader Cllr Matthew Dorrance to welcome the First Minister of Wales to the new setting
Mae lleoliad gofal plant newydd yn Aberhonddu wedi ei agor gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford.

Bydd y lleoliad newydd, a agorodd ei ddrysau i deuluoedd yn gynharach y mis hwn, yn darparu gofal plant Dechrau'n Deg o ansawdd uchel ar gyfer plant dwy flwydd oed a bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio i redeg grwpiau rhianta a hyfforddiant. Yn ogystal â hyn, bydd plant 3 a 4 oed hefyd yn gallu cael mynediad at ddarpariaeth Dysgu Cyfnod Sylfaen a darpariaeth y Cynnig Gofal Plant o'r safle.

Mae'r adeilad, sydd ar safle Ysgol yr Eglwys yng Nghymru y Priordy, wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad i ehangu gofal plant am ddim i bob plentyn dwy flwydd oed. Maent wedi darparu grant cyfalaf o £720,000.

Mae gan y lleoliad newydd, sef Meithrinfa Enfys Fach hefyd swyddfa amlasiantaeth fach ac ystafell gyswllt lle gall gweithwyr proffesiynol fel Ymwelwyr Iechyd a Therapyddion Lleferydd ac Iaith gwrdd â theuluoedd.

Dywedodd Mark Drakeford, a fu'n ymweld â'r safle ddoe (ddydd Iau 28 Medi): "Mae chwarae, dysgu a gofal plentyndod cynnar o ansawdd uchel yn bwysig er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn derbyn y dechrau gorau mewn bywyd ac yn mwynhau dysgu, ehangu gwybodaeth a chyflawni potensial.

"Mae Dechrau'n Deg wedi darparu cymorth blynyddoedd cynnar ychwanegol i filoedd o blant ledled Cymru, a dyna pam ry'n ni wedi ymrwymo i ymestyn y rhaglen fel y gall hyd yn oed mwy o blant gael budd ohoni.

"Roedd hi'n wych cael cwrdd â'r plant, y staff a'r teuluoedd, a gweld y gefnogaeth wych yma yn Enfys Fach."

Dywedodd y Cynghorydd Sandra Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys dros Genedlaethau'r Dyfodol: "Roeddem yn falch iawn o groesawu'r Prif Weinidog i'n safle Dechrau'n Deg newydd.

"Mae'r safle newydd yng nghanol y gymuned yn galluogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd i gael mynediad at wasanaethau mewn un lle. Mae'n darparu gofal plant yn ogystal â gofod swyddfa i ymarferwyr allweddol ac mae'n dda gweld y gwasanaethau cymorth cynnar hyn i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i ddiwallu anghenion teuluoedd."

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Powys, Aelod Cabinet Powys Decach a Chadeirydd Ymddiriedolwyr Meithrinfa Enfys Fach, y Cynghorydd Matthew Dorrance: "Mae'r ganolfan Dechrau'n Deg newydd yn ddatblygiad cyffrous i'n plant a'n teuluoedd lleol. Rwy'n falch iawn bod modd iddynt nawr nawr ddechrau derbyn manteision llawn y buddsoddiad sylweddol hwn."

Agorodd y maes chwarae ar Faes Pendre drws nesaf i ysgol yr Eglwys yng Nghymru y Priordy yn Aberhonddu y llynedd ac mae'n destun mwynhad i blant a theuluoedd lleol. Sicrhawyd cyllid Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru a Chyngor Tref Aberhonddu i gefnogi'r prosiect gofod chwarae.

Mae gan y maes chwarae ardal gaeedig ar gyfer plant 0-4 oed, gydag offer cynhwysol i alluogi plant i ddatblygu eu sgiliau corfforol a'u creadigrwydd. Bydd yr ardal hon hefyd yn gweithredu fel man awyr agored estynedig ar gyfer y lleoliad Dechrau'n Deg sydd newydd agor.

Gall teuluoedd ddarganfod a ydynt yn gymwys i gael gwasanaethau Dechrau'n Deg yma Dechrau'n Deg

Gall teuluoedd ddilyn @Powys Flynig Start/Dechrau'n Deg Powys ar Facebook i ddarllen y negeseuon diweddaraf.