Toglo gwelededd dewislen symudol

Hunanasesiad corfforaethol diweddaraf ar gael ar-lein

Image of County Hall

23 Hydref 2023

Image of County Hall
Mae adroddiad hunanasesiad corfforaethol diweddaraf Cyngor Sir Powys bellach ar gael i'w weld ar ei wefan.

Mae'r ddogfen yn cynnwys gwybodaeth a gasglwyd o amrywiaeth o ffynonellau rhwng Ebrill 2022 i Fawrth 2023, ac mae'n dangos sut mae'r cyngor yn:

  • Ymarfer ei swyddogaethau'n effeithiol;
  • Defnyddio adnoddau'n economaidd, yn effeithlon ac yn effeithiol;
  • Wedi ei seilio ar lywodraethu effeithiol.

Cafodd yr adroddiad hunanasesiad corfforaethol ei gymeradwyo gan y Cabinet ddydd Mawrth, 18 Gorffennaf.

Nod yr adroddiad yw cyflwyno asesiad gonest, myfyriol o sut mae'r cyngor wedi perfformio yn ystod y 12 mis diwethaf; beth sydd wedi gweithio'n dda, beth sydd angen ei wella a beth sydd angen ei wneud yn wahanol i bobl Powys.

Mae'r adroddiad hwn hefyd yn manylu ar sut mae'r cyngor wedi cyflawni yn erbyn amcanion a mesurau llesiant o fewn dogfennau strategol y cyngor, gan gynnwys y Cynllun Gwella Corfforaethol a'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Dywedodd y Cynghorydd James Gibson-Watt, Arweinydd ac Aelod Cabinet Powys Agored a Thryloyw: "Mae'n ofynnol i'r Cyngor ddatblygu a chyhoeddi adroddiad hunanasesu unwaith ym mhob cyfnod ariannol.

"Mae'r adroddiad hwn yn dangos sut mae'r cyngor yn cyflawni ar lefel strategol a sut y caiff prosesau eu hadolygu i sicrhau eu bod yn gweithio'n gywir.

"Mae hon yn broses fyfyriol, ac mae arfer da a meysydd i'w gwella wedi'u nodi a byddant yn cael eu defnyddio i wella sut mae'r Cyngor yn gweithio, ac yn y pen draw, yn cefnogi pobl Powys.

"Mae hwn hefyd yn adroddiad ar gyfer pobl Powys, a byddem yn falch pe bai pawb yn rhannu eu barn ar ba mor effeithiol rydyn ni, fel eich Cyngor."

I ddarllen yr adroddiad llawn, ewch i Adroddiad Hunanasesu Corfforaethol Blynyddol.

I rannu eich barn ar unrhyw bryd, defnyddiwch y ddolen ganlynol: www.dweudeichdweudpowys.cymru/oes-funud-gyda-chi