Toglo gwelededd dewislen symudol

Diogelwch yn y Cartref

Home safety

Edrychwch ar ba awgrymiadau diogelu cartref y gallech eu gwneud o amgylch y cartref.

Mae dros hanner y cwympiadau yn digwydd yn y cartref. Mae'n hawdd anwybyddu peryglon posibl yn y cartref.

 • Goleuadau, lliwiau, cyferbyniad a phatrymau gwael
 • Pethau sy'n anodd eu gweld neu'n anodd eu cyrraedd.
 • Rygiau rhydd neu geblau yn llusgo ac annibendod
 • Lloriau llithrig, lleithder, llethrau serth, a grisiau
 • Rheiliau gafael yn yr ystafelloedd ymolchi a chanllawiau ar y grisiau.
 • Ystafelloedd ymolchi, toiledau a grisiau anhygyrch
 • Cartrefi oer, effeithlonrwydd thermol gwael, a drafft
 • Peidiwch ag anghofio gerddi, llwybrau, a rhodfeydd.

Os ydych chi'n cael trafferth ymdopi gartref, nid yw hynny'n golygu mai'r unig ateb yw symud. Mae yna lawer o addasiadau cartref rhad a syml y gellir eu gwneud a all eich cadw'n ddiogel ac yn annibynnol lle rydych yn byw.

Gall addasu ymddygiad fod yr un mor bwysig ag addasu eich cartref - gall gwneud newidiadau i leoliad pethau a lleihau annibendod gael effaith fawr ar ddiogelwch yn y cartref.

Gwyliwch y fideo hwn gan Age UK am awgrymiadau ymarferol i osgoi cwympo yn ddiweddarach mewn bywyd.

Pwy all eich helpu i gadw eich cartref yn ddiogel i chi?

 • Gofal a Thrwsio - yn gallu darparu gwelliannau cartref syml ac argymell contractwyr.
 • Ffisiotherapi Cymunedol - Mae ffisiotherapyddion yn helpu pobl sydd wedi'u heffeithio gan anaf, salwch neu anabledd trwy ymarfer corff, addysg a chyngor. 
 • Therapi Galwedigaethol - Mae Therapi Galwedigaethol yn darparu cymorth ymarferol i bobl â salwch corfforol a meddyliol, anabledd, cyflwr hirdymor, neu'r rhai sy'n profi effeithiau heneiddio, i wneud y pethau y mae arnynt angen neu eisiau eu gwneud. Ym Mhowys mae gennym ni Timau Therapi Galwedigaethol Cymunedol wedi'i leoli mewn ysbytai lleol a Therapyddion Galwedigaethol wedi'i leoli mewn Gofal Cymdeithasol.
 • Timau Tai Cyngor - Os ydych yn byw mewn tŷ cyngor ac angen help i addasu eich cartref. Gallwch ofyn i'ch swyddog tai am addasiadau llai; fodd bynnag gellir cael mynediad i addasiadau mwy trwy'r tîm ASSIST. Gall hyn gael ei gefnogi gan ein Tîm Therapi galwedigaethol.
 • Eich Cymdeithas Tai - Os ydych yn byw mewn eiddo Cymdeithas Tai ac angen cymorth i addasu eich cartref. Gallwch ofyn i'ch swyddog tai am addasiadau llai; fodd bynnag gellir cael mynediad i addasiadau mwy trwy'r tîm ASSIST. Gall ein tîm Therapi Galwedigaethol gefnogi hyn.
 • Aelwydydd Perchen-breswyl/Rhentu'n Breifat - Os ydych chi'n gwybod pa addasiadau llai sydd eu hangen arnoch, gallwch gael mynediad iddynt trwy Gofal a Thrwsio. Ar gyfer addasiadau mwy efallai y bydd asesiad ariannol o dan y Grant Cyfleusterau i'r Anabl.
 • Cymorth cartref a gofalwyr - yn darparu cymorth i alluogi pobl i fyw'n dda ac aros yn annibynnol.
 • Mae gwasanaethau RNIB, Action on Hearing Loss, a Tîm Synhwyraidd Powys yn cefnogi pobl â nam ar y synhwyrau

 

Syniadau ac Awgrymiadau Defnyddiol wrth fynd Allan ac o Gwmpas

Byddwch yn ymwybodol o risgiau cwympo y tu allan i'r cartref:

 • Palmant anwastad a thyllau yn y ffordd
 • Cyrbiau uchel a gorchuddion draeniau.
 • Mannau wedi'u goleuo'n wael
 • Llwybrau troed llithrig a draeniad gwael
 • Croesfannau ffordd sydd wedi'u dylunio'n wael (neu'n absennol!).
 • Diffyg cyfleusterau toiled
 • Dodrefn stryd

Rhoi gwybod i'ch cyngor lleol am risgiau cwympiadau ar lwybrau troed a phalmentydd - Rhoi gwybod am broblem gyda ffordd neu balmant