Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Broses Gynllunio

Y Broses Ymgeisio

Asesu a Phenderfynu ar y Cais Cynllunio

Rhaid penderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio yn unol â'r cynllun(iau) datblygu mabwysiedig ar gyfer yr ardal oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall.

Rhaid i'r ffactorau i'w hystyried wrth wneud penderfyniadau cynllunio (ystyriaethau perthnasol) fod yn faterion cynllunio; hynny yw, rhaid iddynt fod yn berthnasol i reoli datblygiad a defnydd tir er budd y cyhoedd, tuag at y nod o gynaliadwyedd. Rhaid i ystyriaethau perthnasol hefyd fod yn deg ac yn rhesymol berthnasol i'r datblygiad dan sylw.

Mater o farn yw'r pwysau i'w roi i ystyriaethau perthnasol, ond rhaid i'r awdurdod cynllunio lleol ddangos yn adroddiad y swyddogion cynllunio neu'r pwyllgor ei fod, wrth ddod i'w benderfyniad, wedi ystyried yr holl faterion perthnasol. Yn gyffredinol, rhoddir mwy o bwys ar faterion a ategir gan dystiolaeth yn hytrach na honiad yn unig.

 

Cynllun Dirprwyo

Mae gan bob awdurdod cynllunio lleol gynllun dirprwyo sy'n nodi'r mathau o ddatblygiadau neu feini prawf eraill ar gyfer ceisiadau cynllunio y penderfynir arnynt gan y pwyllgor cynllunio a'r amgylchiadau lle gall swyddogion benderfynu ar geisiadau o dan bwerau dirprwyedig.

Dolen ddefnyddiol:

 

Cyflwyno gwybodaeth ychwanegol a Diwygiadau:

Gall cyflwyno gwybodaeth ychwanegol a/neu ddiwygiadau roi cyfle i ymgeisydd sicrhau datblygiad sy'n cydymffurfio â pholisi cynllunio. Bydd y Gwasanaeth Cynllunio fel arfer yn derbyn dim ond un set o wybodaeth/diwygiadau ychwanegol. Os yw'r amserlen ar gyfer cyflwyno'r wybodaeth hon yn fwy na 21 diwrnod, bydd y Gwasanaeth Cynllunio fel arfer yn gofyn am i'r cais gael ei dynnu'n ôl a'i ailgyflwyno unwaith y bydd y wybodaeth ar gael.