Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Broses Gynllunio

Adroddiad ar Gais Cynllunio

Mae gan adroddiad swyddog cynllunio, boed i bwyllgor cynllunio neu fel rhan o benderfyniadau dirprwyedig a wneir gan swyddogion, rôl i gynnal tryloywder y system gynllunio, gan egluro'r ystyriaethau perthnasol a'u pwysau cymharol wrth ddod i benderfyniad a argymhellir.

Dylai adroddiadau fod yn glir ac yn gryno. Bydd y defnydd o 'jargon cynllunio' yn cael ei osgoi, pan fo'n bosibl, er mwyn sicrhau bod aelod o'r cyhoedd heb unrhyw wybodaeth am y system gynllunio yn gallu deall y materion y mae'n rhaid i'r awdurdod cynllunio lleol eu hystyried.

Dylai'r awdurdod cynllunio lleol sicrhau bod pob agwedd ar y datblygiad arfaethedig y ceisir caniatâd cynllunio ar ei gyfer yn cael ei nodi'n glir.

Bydd ymatebion Ymgyngoreion Statudol yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad. Gellir crynhoi'r rhain os yw'r ymateb yn arbennig o fanwl.

Bydd nifer y sylwadau cyhoeddus a dderbyniwyd, gan gynnwys dadansoddiad o'r rhai sy'n cefnogi/ gwrthwynebu'r datblygiad, fel arfer yn cael eu cofnodi yn yr adroddiad a bydd crynodeb o'r sylwadau hynny yn cael ei gynnwys hefyd.

Dylai rhan olaf yr adroddiad fod yn ddadansoddiad o'r datblygiad wedi'i asesu yn erbyn yr holl ystyriaethau polisi a nodwyd ac ystyriaethau perthnasol eraill. Dylai fod yn glir i bawb sy'n darllen yr adroddiad sut mae'r datblygiad yn cydymffurfio â'r polisïau a nodir yn yr adroddiad neu ddim. Bydd argymhelliad swyddog achos, gan gynnwys unrhyw amodau, yn cael ei osod ar ddiwedd yr adroddiad.