Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Broses Gynllunio

Cyhoeddi Hysbysiad o Benderfyniad

Unwaith y bydd penderfyniad wedi'i wneud ar gais cynllunio naill ai o dan awdurdod dirprwyedig neu mewn pwyllgor cynllunio bydd yr awdurdod cynllunio lleol yn hysbysu'r ymgeisydd o'i benderfyniad gan ddefnyddio hysbysiad o benderfyniad ysgrifenedig ac yn cofnodi'r penderfyniad ar y Gofrestr Gynllunio (y wefan gynllunio).

Mae'n hanfodol cydymffurfio â'r holl amodau sydd ynghlwm wrth hysbysiad o benderfyniad a lle bo angen, eu cyflawni yn unol â'r amserlenni a nodir yn yr amod. Sylwch y gellir defnyddio gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio i helpu i gyflawni amodau cynllunio yn brydlon.

Os na chedwir at amodau neu gynlluniau cymeradwy, gallwch fod yn destun camau gorfodi cynllunio. Mae'n bosibl hefyd y byddech yn annilysu eich caniatâd cynllunio sy'n golygu na ellir ei weithredu'n gyfreithlon.