Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Broses Gynllunio

Apeliadau a Diwygiadau

Apeliadau a Chyfeiriadau at Weinidogion Cymru

Pan fo parti wedi'i dramgwyddo gan benderfyniad cynllunio, diffyg dilysu neu ddiffyg penderfyniad, gallai'r parti hwnnw apelio at Weinidogion Cymru yn erbyn y cam hwnnw. Anfonir apeliadau at Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ("PEDW") ac fe'u gweinyddir ganddo. Yn y rhan fwyaf o achosion, PEDW sy'n penderfynu ar yr apêl ar ran Gweinidogion Cymru.

 

Diwygiadau i Ganiatâd

Unwaith y bydd caniatâd cynllunio wedi'i roi, rhaid ei weithredu yn unol â'r caniatâd ac unrhyw amodau sydd ynghlwm wrtho. Os yw'r datblygwr yn dymuno gwneud newidiadau i ddefnydd neu ddyluniad y datblygiad, dylai wneud cais yn gyntaf i ddiwygio'r caniatâd. Mae nifer o ffyrdd o wneud hyn yn dibynnu ar gymhlethdod y newid arfaethedig.

Diwygiadau Ansylweddol: Lle mae newid i ddatblygiad a gymeradwywyd mor fach neu ansylweddol o ran ei effeithiau cynllunio, mae'n 'ddiwygiad ansylweddol'. Nid oes diffiniad ffurfiol o welliant ansylweddol oherwydd bydd yr hyn sy'n newid sylweddol o ran cynllunio gwlad a thref yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau'r achos.

Ceisiadau Adran 73: Mae adran 73 o Ddeddf 1990 yn caniatáu i geisiadau gael eu gwneud am ganiatâd cynllunio heb gydymffurfio ag amodau a osodwyd yn flaenorol ar ganiatâd cynllunio sy'n bodoli. Pan ganiateir cais adran 73, ei effaith yw rhoi caniatâd cynllunio newydd. Gellir rhannu ceisiadau Adran 73 yn fras yn dri math gwahanol o gais, yn seiliedig ar eu diben bwriadedig. Mae'r rhain i:

  • ymestyn terfyn amser caniatâd presennol (cyfeirir ato'n aml fel cais 'adnewyddu')
  • caniatáu 'mân ddiwygiadau sylweddol' i ganiatâd cynllunio
  • caniatáu amrywio neu ddileu unrhyw amod arall sydd ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio.