Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Penodi contractwr i adeiladu datblygiad tai cyngor newydd

Image of artist's impression of proposed housing development at the former Robert Owen House site in Newtown

27 Tachwedd 2023

Image of artist's impression of proposed housing development at the former Robert Owen House site in Newtown
Cafodd contractwr ei benodi i adeiladu datblygiad tai newydd fforddiadwy yn y Drenewydd, cyhoeddodd Cyngor Sir Powys.

Dyfarnwyd y contract i J. Harper a'i Feibion (Leominster) Ltd i adeiladu 32 o fflatiau fforddiadwy, ynni-effeithlon iawn, un llofft, ar hen safle Tŷ Robert Owen yn y dref.

Caiff y datblygiad ei ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru a bydd y cyngor yn berchen ar y cartrefi newydd ac yn eu rheoli. Caiff y fflatiau eu dynodi i denantiaid drwy 'Cartrefi ym Mhowys' - sef y siop un stop ar gyfer holl dai cymdeithasol y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Matthew Dorrance, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar gyfer Powys Decach: "Rwyf wrth fy modd fod J. Harper a'i Feibion wedi cael eu penodi fel y prif gontractwr i adeiladu'r datblygiad tai hwn. 

"Un o flaenoriaethau'r cyngor yw mynd i'r afael ag argyfwng tai yn y sir, a dim ond drwy adeiladu tai cyngor o ansawdd uchel y gellir cyflawni hyn. Dyna pam ein bod ni wedi ymrwymo bron i £79m fel rhan o becyn buddsoddi i adeiladu mwy na 310 o dai cyngor newydd.

"Nid yn unig yw'r datblygiad hwn yn y Drenewydd yn rhan o'n cynlluniau adeiladu tai uchelgeisiol, ond y mae hefyd yn brosiect pwysig i'r cyngor i helpu i fynd i'r afael ag argyfwng tai.

"Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a fydd yn diwallu anghenion y gymuned leol ac edrychaf ymlaen at weithio gyda J. Harper a'i Feibion i gyflawni un o'n blaenoriaethau pwysig."

Dywedodd Michael Harvey, Cyfarwyddwr Masnachol Grŵp J. Harper a'i Feibion: "Rydym wrth ein boddau ein bod ni'n parhau â'n partneriaeth â Chyngor Sir Powys, sy'n buddsoddi i ddarparu tai sy'n fawr eu hangen yn y sir.

"Fel cwmni, mae J. Harper a'i Feibion yn ymroddedig i helpu i frwydro yn erbyn yr argyfwng tai drwy adeiladu tai newydd ynni-effeithlon.

"Edrychwn ymlaen at ddechrau ar y safle a darparu tai o ansawdd uchel i'r gymuned leol."