Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Gwaith i ddechrau'n fuan ar brosiect Tŷ Brycheiniog gwerth £3.5m

Tŷ Brycheiniog

23 Chwefror 2024

Tŷ Brycheiniog
Bydd prosiect mawr i greu hyb amlasiantaeth newydd yn Aberhonddu yn dechrau ddydd Llun 4 Mawrth diolch i £3.5 miliwn o gyllid Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU.

Defnyddiodd Cyngor Sir Powys yr arian i brynu'r hen ganolfan alwadau wag yn Uned 1b, Parc Menter Aberhonddu, ac i ariannu'r gwaith adnewyddu.

Bydd yn creu swyddfeydd i staff a phartneriaid y cyngor o'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eu defnyddio, mewn amgylchedd gwaith hyblyg, a fydd yn cael ei alw yn Tŷ Brycheiniog.

Bydd y symud felly yn rhyddhau safle datblygu y mae taer angen amdano yn Aberhonddu, yn swyddfeydd Neuadd Brycheiniog y cyngor ar Ffordd Cambrian.

Mae'r gwaith yn cael ei wneud ar gyfer Cyngor Sir Powys gan BBI Group (Beacons Business Interiors) a disgwylir iddo gael ei gwblhau tua diwedd 2024. Bydd y gwaith yn cynnwys:

  • Adnewyddu'r ail lawr i greu gofod swyddfa i staff y cyngor.
  • Ad-drefnu'r llawr cyntaf i ganiatáu ar gyfer amlfeddiannaeth gan wahanol asiantaethau.
  • Gosod lifft pobl yno.

"Bydd y datblygiad hwn yn creu adeilad mwy ymarferol, cost-effeithiol i'r cyngor ei ddefnyddio," meddai'r Cynghorydd David Selby, Aelod Cabinet y cyngor dros Bowys Fwy Ffyniannus, "a bydd yn ein helpu i gynnal perthynas waith gadarnhaol gyda'n partneriaid a fydd wedi'u lleoli ar yr un safle.

"Bydd hefyd yn ein helpu i leihau maint ein hôl troed carbon a chyflawni ein hymrwymiad i fod yn sero net o ran allyriadau carbon erbyn 2030."

Ychwanegodd Stephen Price, Cyfarwyddwr Gwerthiant BBI Group: "Rydym yn falch iawn ein bod wedi sicrhau'r contract hwn, sydd ar garreg ein drws yn Aberhonddu, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda'r cyngor ar y prosiect Codi'r Gwastad hwn.

"Mae eisoes wedi creu cyfle am swydd i brentis, ac mae dyn ifanc o Aberhonddu wedi ei gyflogi I'r swydd hon. Bydd myfyrwyr gwaith coed o Goleg Bannau Brycheiniog Grwp NPTC yn ymweld â ni ar y safle drwy gydol y prosiect i ennill gwell dealltwriaeth o'r broses adeiladu."

Bydd y gwaith adnewyddu yn golygu gosod lloriau di-garbon yn Nhŷ Brycheiniog a goleuadau LED gyda rheolaethau deallus, yn y rhannau o'r adeilad y bydd y cyngor yn eu defnyddio.

Sicrhawyd yr arian i gwblhau'r gwaith o gronfa Codi'r Gwastad y DU gan Dîm Datblygu Economaidd ac Adfywio Cyngor Sir Powys ac mae ei Dîm Eiddo Strategol yn rheoli'r gwaith adeiladu.

Am fwy o wybodaeth am gronfa Codi'r Gwastad ym Mhowys e-bostiwch: UKLUF@powys.gov.uk

I gael gwybod mwy am gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU, ewch i: https://levellingup.campaign.gov.uk/

LLUN: Uned 1b, Parc Menter Aberhonddu, sef darpar safle Tŷ Brycheiniog.