Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Blinder Tosturiol

Darparwr y cwrs

The Fostering Network Wales

Nod

 • Yn gyffredinol, diffinnir blinder tosturiol fel cyflwr o draul emosiynol a chorfforol ynghyd â straen trawmatig eilaidd.
 • Gellir ei waethygu ymhellach pan nad yw gofalwyr yn cael gwybod am yr union gamdriniaeth, trawma ac esgeulustod y gallai plentyn penodol fod wedi'i brofi, a'r sbectrwm llawn o'u hymddygiadau presennol

Deilliannau Dysgu

 • Gwella ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth o theori ymlyniad a'i effaith ar berthnasoedd personol a phroffesiynol   
 • Deall y patrwm ymlyniad y gallem fod wedi'i ddatblygu a dysgu goblygiadau posibl ein perthynas ofalu
 • Datblygu dealltwriaeth o sut y gellir newid patrymau ymlyniad 
 • Nodi'r hyn y mae cyd-reoleiddio yn ei olygu, pam ei fod yn hanfodol, a sut i'w gymhwyso
 • Trafod yr heriau a'r sgiliau llwyddiannus wrth gymhwyso gofal maeth therapiwtig   
 • Archwilio'r newidiadau i ddynameg y teulu a achosir gan faethu yn achosi straen
 • Ddansoddi ffactorau sy'n arwain at flinder tosturiol   
 • Adnabod arwyddion a symptomau critigol blinder tosturiol   
 • Nodi'r strategaethau ymdopi y gallwch eu defnyddio i gynyddu gwydnwch 
 • Adnabod ffyrdd o gynnal elfennau cadarnhaol y "bywyd cyn-faethu" a hunanofal 
 • Datblygu ffyrdd o ddod o hyd i gymorth i chi'ch hun a rhoi cymorth i'ch cydweithiwr

Dyddiad a Amseroedd

 • 19 Ebrill 2024,  10:00 - 12:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau