Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Partneriaid yn cydweithio i fynd i'r afael â thlodi plant

Image of Cllr Matthew Dorrance, Deputy Leader and Cabinet Member for a Fairer Powys, is join by Karen McFarlane, Policy Officer for Poverty at Children in Wales and Simon Page from Child Poverty Action Group

8 Mawrth 2024

Image of Cllr Matthew Dorrance, Deputy Leader and Cabinet Member for a Fairer Powys, is join by Karen McFarlane, Policy Officer for Poverty at Children in Wales and Simon Page from Child Poverty Action Group
"Mae gweithio mewn partneriaeth yn allweddol os am fynd i'r afael â thlodi plant ym Mhowys" - dyna'r neges i'r rhai a fynychodd gynhadledd tlodi plant a gynhaliwyd gan y cyngor sir.

Cynhaliwyd ail Gynhadledd y Tasglu Tlodi Plant gan Gyngor Sir Powys, ddiwedd mis Chwefror.

Yn ystod y gynhadledd, clywodd mynychwyr gan y cyngor yn ogystal â'i bartneriaid yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol ac elusennol am y gwaith sydd wedi'i wneud i fynd i'r afael â thlodi plant yn y sir.

Roedd y gweithgareddau allweddol i gefnogi plant a phobl ifanc ym Mhowys a amlygwyd yn ystod y gynhadledd yn cynnwys:

  • Dros 550,000 o brydau ysgol wedi cael eu gweini i ddisgyblion ysgolion cynradd o dan y cynllun Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol
  • Darparodd The Hive, hwb cynaliadwyedd dan arweiniad y gymuned sydd wedi'i leoli yn Llandrindod, ddillad ac esgidiau i bron i 1,500 o deuluoedd, oedd yn werth dros £100,000 rhwng Tachwedd 2022 a Rhagfyr 2023
  • Prosiect arlwyo ar y cyd rhwng y cyngor a Grŵp Colegau NPTC, roddodd gyfle i rieni ddatblygu sgiliau a phrofiad ac ennill cymhwyster a allai arwain at weithio mewn ceginau ysgol
  • Mae Cynllun Grant dan Arweiniad Ieuenctid PAVO, sef cynllun a ddarperir gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc, wedi cael dros 720 o fuddiolwyr ledled y sir
  • Dosbarthwyd 1,470 o becynnau chwarae i deuluoedd mewn ardaloedd Dechrau'n Deg.

Yn ychwanegol at hyn, clywodd mynychwyr y gynhadledd hefyd gan siaradwyr o Plant yng Nghymru a'r Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant.

Yn ystod y gynhadledd, cafodd Gwobr Tlodi Plant: Gwneud Gwahaniaeth ei lansio i gydnabod ymdrechion unigolion, gweithwyr proffesiynol, busnesau a sefydliadau sydd wedi mynd y filltir ychwanegol er mwyn taclo tlodi plant a gwella cyfleoedd i blant a theuluoedd yma ym Mhowys.

Meddai'r Cynghorydd Matthew Dorrance, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Powys Tecach: "Roedd yn anrhydedd i mi gadeirio Cynhadledd Tasglu Tlodi Plant eleni.

"Roedd yn braf clywed am y cynnydd y mae'r cyngor a'i bartneriaid wedi'i wneud i fynd i'r afael â thlodi plant yn y sir.

"Mae gweithio mewn partneriaeth yn allweddol os ydym am wneud gwahaniaeth go iawn yn y maes hwn ac rwy'n falch o'r cynnydd a gyflawnwyd hyd yn hyn. Fodd bynnag, gwyddom fod angen i ni wneud hyd yn oed mwy oherwydd mae tlodi plant yn dal i effeithio ar ormod o deuluoedd yma ym Mhowys ac mae'n gwaethygu oherwydd yr argyfwng costau byw.

"Gyda'n gilydd gallwn fynd i'r afael â thlodi plant ac adeiladu Powys cryfach, tecach a gwyrddach."