Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Twr nythu ar gyfer bywyd gwyllt i'w osod mewn gwarchodfa natur leol

Image of the nesting tower in Llandrindod Wells Lake Local Nature Reserve

15 Mawrth 2024

Image of the nesting tower in Llandrindod Wells Lake Local Nature Reserve
Mae twr nythu trawiadol sy'n rhoi cartref i wahanol rywogaethau o fywyd gwyllt yn ei le bellach yng ngwarchodfa natur leol Llyn Llandrindod.

Bydd y twr yn darparu lle i'r wennol ddu, gwenoliaid y bondo ac adar bach eraill, nythu. Bydd hefyd yn lle perffaith i ystlumod glwydo ynddo.

Cafodd y wennol ddu a gwenoliaid y bondo eu hychwanegu at Restr Goch y Rhywogaethau Sydd o Dan Fygythiad am y tro cyntaf yn 2021, yn sgil gostyngiad ymhlith y boblogaeth fridio; ac mae pob un o'r 12 o rywogaethau o ystlumod sydd i'w canfod ym Mhowys yn cael eu diogelu ac o'r flaenoriaeth uchaf o ran cadwraeth.

Mae'r dirywiad ymhlith y rhywogaethau hyn yn sgil amrywiol ffactorau gan gynnwys diffyg mannau nythu, colli cynefinoedd a llai o bryfed sy'n ffynhonnell fwyd hanfodol. Bydd y twr nythu newydd hwn yn helpu drwy ddarparu nythfan i adar a chyfleoedd i ystlumod glwydo fel y Pipistrelle Cyffredin a'r Pipistrelle Soprano.

Mae'n bosibl y bydd yn cymryd peth amser i adar ddechrau defnyddio'r twr nythu. Mae'r wennol ddu, gwenoliaid y bondo a'r wennol yn deyrngar i'w lleoliadau nythu blaenorol, felly mae'n debygol, ymhen amser, y bydd adar ifanc yn dod o hyd i'r lleoliadau nythu ac yn eu defnyddio. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, mae'n bosibl y clywch chi system ynni solar sy'n Galw Gwenoliaid. Bydd hwn yn helpu i ddenu gwenoliaid i'r twr nythu wrth iddynt chwilio am safleoedd nythu ym mis Mai. Fel arfer maen nhw'n chwilio am fannau magu sydd wedi eu sefydlu eisoes gan haid arall o adar.

Mae panel gwybodaeth sy'n rhoi manylion am y rhywogaethau a fydd yn defnyddio'r twr nythu wedi cael ei osod hefyd yn y ddôl ochr yn ochr â Ffordd Grosvenor.

"Er bod digonedd o gefn gwlad a mannau agored ym Mhowys, mae'r dirywiad mewn natur a bywyd gwyllt yn parhau'n broblem anferthol hyd yn oed ym mhrydferthwch gwledig y sir." Esbonia Jackie Charlton, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Wyrddach.

"Amcangyfrifir fod 1 o bob 6 o rywogaethau Cymru mewn perygl o ddifodiant a dros yr hanner can mlynedd diwethaf, mae 73 o rywogaethau eisoes wedi diflannu gyda 666 o rywogaethau pellach o dan fygythiad difodiant.

"Rhaid i ni wneud popeth y gallwn ni i helpu i leihau'r dirywiad hwn ac mae gosod y twr nythu hwn yn Llandrindod yn un o'r ffyrdd gweithredu y mae Partneriaeth Natur Powys yn ei wneud i gefnogi adferiad natur ym Mhowys."

Grŵp o sefydliadau ac unigolion yw Partneriaeth Natur Powys sy'n gweithio ynghyd i gydlynu gweithredoedd adferiad natur ym Mhowys gyda'r nod o atal a gwrthdroi'r dirywiad mewn bioamrywiaeth ledled y sir. Mae staff bioamrywiaeth y cyngor wedi cynllunio'r twr a'r panel gwybodaeth ag arian a ddarparwyd oddi wrth gronfa Lleoedd Lleol ar Gyfer Natur Llywodraeth Cymru.