Toglo gwelededd dewislen symudol

Codi Pont Teithio Llesol y Drenewydd

Image of the Newtown Active Travel Bridge ready to be lifted into place

19 Mehefin 2024

Image of the Newtown Active Travel Bridge ready to be lifted into place
Bydd pont seiclo a theithio llesol newydd i gerddwyr yn y Drenewydd yn cael ei chodi a'i gosod yn ei lle ddydd Iau 27 Mehefin.

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Trafnidiaeth Cymru, bydd strwythur y bwa agored dur, un rhychwant yn ymestyn tua 53 metr ac yn cysylltu llwybr glan afon a chymunedau ar y gorllewin o Afon Hafren i Ffordd Trallwng ar y dwyrain. 

"Os fydd popeth yn mynd yn iawn, a'r tywydd yn ffafriol, mae'r cwmni adeiladu sy'n gyfrifol am adeiladu'r bont, JN Bentley, yn bwriadu codi strwythur y bont 88 tunnell i'w lle gyda chraen ddydd Iau 27 Mehefin." Esboniodd Matt Perry, Prif Swyddog Cyngor Sir Powys - Lle.

"Bydd union amseriadau codi'r bont yn dibynnu ar y tywydd ar y diwrnod.

"Yn ystod y broses o godi'r bont, bydd ardal waharddiedig dros dro o amgylch rhan o'r depo a'r ardal gyfagos yn cael ei rhoi ar waith a'i rheoli gan farsialiaid i sicrhau bod pawb yn cael eu cadw'n ddiogel. Gofynnir i drigolion lleol, aelodau o'r cyhoedd ac eraill aros y tu allan i'r ardal wrth i'r bont gael ei symud i'w lle. Bydd ein timau yn ymweld ag aelwydydd a busnesau yr effeithir arnynt yn bersonol i sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r trefniadau.

"Rydym yn ddiolchgar i'r gymuned leol am eu cydweithrediad drwy gydol y prosiect hwn ac yn eu hatgoffa i ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a chyngor a ddarperir gan y marsialiaid ar y diwrnod."

Cafodd y bont ei hadeiladu a'i phaentio oddi ar y safle, gyda chydrannau unigol yn cael eu cludo i Ddepo Kirkhamsfield a'u rhoi at ei gilydd i greu'r strwythur mawr. Ochr yn ochr â'r gwaith o adeiladu'r gwaith dur, mae gwaith tir i gwblhau'r sylfeini a chreu'r ymylon ar bob ochr i'r afon hefyd wedi'i gwblhau.

Bydd y bont yn creu cyswllt teithio llesol diogel rhwng y cymunedau, busnesau ac amwynderau ar bob ochr i'r afon. Bydd y prosiect hwn yn ychwanegu at y rhwydwaith cynyddol o lwybrau teithio llesol ledled y sir a bydd yn ei gwneud yn haws i bobl y Drenewydd wneud teithiau byr i'r gwaith, yr ysgol neu'r siopau lleol, ar feic neu ar droed, yn hytrach na gorfod defnyddio car.

Rhagwelir y bydd y bont yn agored i feicwyr a cherddwyr yn ddiweddarach yn yr haf, a bwriedir agor y bont yn swyddogol ddechrau'r hydref.

Llun:Strwythur mawr y bont yn cael ei roi at ei gilydd yn Nepo Kirkhamsfield, yn barod i'w godi i'w le ar draws Afon Hafren.