Cymorth y Blant

Pa fath o help sydd ar gael?

Bydd plant ym Mhowys yn cael eu hasesu gan Dîm Asesu Cymdeithasu a Chyfathrebu (SCAT).

Bydd y SCAT yn cynnwys Seicolegydd Addysg, rhywun o'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS), Therapydd Lleferydd ac Iaith, Therapydd Galwedigaethol, paediatregydd, nyrs arbenigol Anableddau Dysgu a rhywun o'r tîm Gofal Cymdeithasol.

Beth yw proses SCAT?

Bydd y SCAT yn ymchwilio i'r wybodaeth a ddaw gan y gweithwyr proffesiynol eraill sy'n ymwneud â'ch plentyn, a bydd y tîm yn penderfynu a oes angen asesiad. Byddant yn gofyn i chi ac athro/athrawes eich plentyn i lenwi holiaduron, ac efallai y bydd asesiadau eraill yn cael eu cynnal hefyd, er enghraifft:

  • archwiliad corfforol
  • arsylwi eich plentyn yn yr ysgol neu gartref
  • asesiad unigol gyda'ch plentyn
  • cyfweliad â'r rhieni

Ar ôl yr asesiad, byddwch yn cael adroddiad ysgrifenedig sy'n dweud wrthych beth maent wedi'i ddarganfod, a pha gymorth sydd ei angen arnoch. Bydd hyn hefyd yn cael ei roi i'r gweithwyr proffesiynol eraill sy'n gweithio gyda'ch plentyn, gan gynnwys eu hysgol. Bydd yna gyfarfod adborth hefyd lle gallwch chi a'r gweithwyr proffesiynol drafod darganfyddiadau'r asesiad. Os ydych am drafod yr adroddiad ymhellach, bydd cyfarfod arall yn cael ei drefnu ar gyfer hyn.

Sut alla' i gael help?

Os ydych eisiau i'ch plentyn chi gael asesiad, gallwch gael atgyfeiriad gan:

  • eich Meddyg Teulu 
  • Ymwelydd Iechyd neu weithiwr proffesiynol arall sy'n gweithio gyda'ch plentyn
  • athro/athrawes, a fydd yn cysylltu â'r gwasanaeth seicoleg addysg

Ysgolion ac Addysg

Ysgolion arbennig a chanolfannau arbenigol

Ein stori ddigidol

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu