Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Bioamrywiaeth ym Mhowys

Mae tirwedd a bywyd gwyllt yn rhan o ecosystem sy'n dod â dwr ffres, bwyd a thanwydd i ni yn ogstal ag incwm o dwristiaeth a chyfleoedd am hamdden ac addysg.  Adwaenir y gwasanaethau a ddarperir gan natur fel gwasanaethau ecosystem ac mae ecosystemau cydnerth iach yn dibynnu ar fioamrywiaeth.

Beth yw bioamrywiaeth?

Beth yw bioamrywiaeth?

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Wythnos Natur Cymru

Wythnos Natur Cymru

Adolygiad o Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Powys

Adolygiad o Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Powys

Rôl y Cyngor mewn cadwraeth natur

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus 'i geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth', a thrwy hynny 'hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau' wrth wneud eu swyddogaethau.

Mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod yn rhaid i awdurdodau lleol 'cynnal a gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy'n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd a'r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd.

Fel awdurdod lleol mae ein gweithgareddau'n cael effaith uniongyrchol ar rywogaethau a chynefinoedd, megis rheoli tir sydd ym mherchnogaeth y cyhoedd, cynllunio ar gyfer tai lleol a chynnal a chadw'r rhwydwaith ffyrdd.  Felly mae gennym rôl bwysig yn y gwaith o gynnal bioamrywiaeth.

Yn ogystal â gwella'r ffordd rydym yn rheoli'r gwaith sy'n effeithio ar rywogaethau a chynefinoedd yn barhaus, rydym hefyd yn cymryd rhan mewn prosiectau partneriaeth.  Mae hyn yn cynnwys y rheiny sydd wedi'u llunio i gyflawni targedau yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Powys a thrwy gefnogi prosiectau cymunedol i wella'r amgylchedd ar gyfer pobl Powys.  Bydd prosiectau yn y dyfodol yn anelu at gefnogi Cynllun Gweithredu newydd Adfer Natur Powys a Chynllun Llesiant Powys pan y'i gyhoeddir.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu