Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Eiddo Gwag

Rydym am weld cymaint o eiddo gwag â phosibl ym Mhowys yn dychwelyd i gael eu defnyddio eto. Mae tai sy'n sefyll yn wag yn gallu achosi niwsans a difrod i gartrefi cyfagos. Maen nhw'n wastraff oherwydd fe ellir eu defnyddio fel cartrefi. 

Gallwn gynghori perchnogion eiddo gwag i'w helpu i sicrhau fod y ty yn dod yn ôl i ddefnydd.

Os bydd y perchennog yn gwrthod dod â'r ty yn ôl i ddefnydd neu'n gwrthod ei atgyweirio, gall y Cyngor:

  • Gyflwyno rhybudd i'r perchennog gyflawni atgyweiriadau, a chynnal y gwaith ei hunan os na fydd y perchennog yn llwyddo i wneud hyn
  • Mewn amgylchiadau eithriadol, gall orfodi gwerthu'r eiddo i ad-dalu dyledion penodol sy'n ddyledus i'r cyngor.

Cyflwyno cais am grant cartrefi gwag

Ydych chi'n berchen ar eiddo sy'n wag ar hyn o bryd?

Oes angen cymorth arnoch i'w wneud yn ddiogel cyn i chi symud i mewn?

Ydych chi'n ystyried prynu eiddo gwag i fyw ynddo, ond bod angen cymorth arnoch cyn i chi allu ei ailddefnyddio?

Felly rydym wedi datblygu amrywiol becynnau ariannol i geisio cymell pobl i wneud y gwaith angenrheidiol er mwyn i'r eiddo gael ei ddefnyddio unwaith yn rhagor: Benthyciadau Gwella Cartrefi a Chymorth Ariannol

Cynllun Grantiau Cartrefi Gwag Cenedlaethol

Pam rhoi gwybod am eiddo gwag?

Gall cartrefi gwag achosi problemau i gymdogion, gallant droi'n adfeilion ac mewn rhai amgylchiadau, gallant ddenu ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae rhoi gwybod am eiddo gwag yn rhoi'r pŵer i chi ein helpu i ddod o hyd i'r cartrefi hyn a chaniatáu i ymchwiliad gael ei gynnal. Er nad yw hi'n debygol y byddwch yn gweld llawer yn digwydd ar unwaith gyda'r eiddo, bydd llawer o waith yn cael ei wneud yn y cefndir i geisio canfod pam yn union y mae'r ty wedi'i adael yn wag. Yn anffodus, gall rhai achosion fod yn gymhleth iawn ac mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol y gallant gymryd amser hir (weithiau blynyddoedd) i gael eu datrys. Fodd bynnag, trwy ddweud wrthym ni amdanynt, rydych yn dechrau'r broses o adfer y tai hyn. 

Adrodd am Eiddo Gwag Adrodd am Eiddo Gwag

Pa mor hir mae angen i'r eiddo fod yn wag?

Ni fyddwn fel arfer yn dechrau archwilio'r rheswm pam mae'r eiddo yn wag tan y bydd heb ei feddiannu am o leiaf chwe mis. Bydd y mwyafrif o eiddo'n cael eu hail-feddiannu yn ystod y cyfnod hwn heb yr angen am unrhyw ymyrraeth oddi wrth y Cyngor.

A all y Cyngor weithredu gyda phob cartref gwag?

Mae rhai eiddo yn wag am reswm dilys iawn; yr enghreifftiau yw bod y perchennog o bosibl yn yr ysbyty neu'n gofalu am berthynas sâl neu mewn oed yn rhywle arall. Dan yr amgylchiadau hyn, nid yw'n debygol y bydd y Cyngor yn gallu gweithredu. Fodd bynnag, dylai'r eiddo fod yn ddiogel rhag ymyrwyr.

Rydym wedi datblygu ystod o ddewisiadau y gallwn eu defnyddio i naill ai helpu neu ofyn i berchnogion i ddychwelyd eiddo yn ôl at ddefnydd, gan ddibynnu ar amgylchiadau pob achos. Yn y dechrau, rydym bob tro yn ceisio annog perchnogion i ddychwelyd eiddo yn ôl at ddefnydd a gweithio gyda hwy trwy ein hamrywiol gynlluniau. Yn anffodus, fe fydd achosion bob tro lle na fydd y perchennog eisiau gwneud unrhyw beth. Dan yr amgylchiadau hyn, efallai y bydd y Cyngor yn ystyried camau gweithredu gorfodaeth lle bo hynny'n briodol.

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau