HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Prentisiaethau

Prentisiaethau

Apprenticeship

Mae Prentisiaeth yn ffordd ymarferol o ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a'r sgiliau gwaith gwirioneddol angenrheidiol, tra'n gweithio mewn amgylchedd gwaith go iawn. 

Mae pedair lefel o Brentisiaethau ar gyfer gwahanol swyddi:

Prentisiaethau Sylfaen: does dim gofynion mynediad academaidd penodol ar gyfer prentisiaethau Sylfaen. Fodd bynnag, gall rhai swyddi gwag a safonau nodi gwerth y profiad gwaith perthnasol, a'r pynciau astudio a fyddai'n sicrhau bod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth ddefnyddiol cyn dechrau'r brentisiaeth. Gallai'r rhain gynnwys Tystysgrif Lefel 2, Diploma neu NVQ, yn ogystal â TGAU.

Prentisiaethau: mae'r rhain yn amrywio, ond gallai fod disgwyl I chi fod wedi cwblhau prentisiaeth Lefel 2 cysylltiedig, Diploma neu BTEC yn barod, a rhwng tri a phump pwnc TGAU (A*-C) neu gymwysterau cyfwerth.

Prentisiaethau Uwch: mae angen cymhwyster Lefel 3 perthnasol fel rheol, er enghraifft dau neu fwy o bynciau Safon Uwch/Uwch Gyfrannol, neu Ddiploma neu NVQ cysylltiedig, yn ogystal â TGAU (A*-C) neu gyfwerth.

Gradd-brentisiaeth: bydd disgwyl I chi fod ag o leiaf ddau bwnc Safon Uwch. Mae'r gofynion mynediad yn amrywio gan ddibynnu ar y radd a'r swydd brentisiaeth rydych yn gwneud cais amdani. Gallai pynciau a graddau penodol gael eu gosod gan y cyflogwr a'r brifysgol/coleg sy'n cynnig y gradd-brentisiaethau.

Beth am fod yn rhan o'r gronfa brentisiaethau! 

Os hoffech chi fod yn rhan o'r gronfa talent prentisiaethau a bod modd i'r cyngor gysylltu â chi'n uniongyrchol os bydd prentisiaeth addas yn codi, llenwch y ffurflen gais yma.

I weld a oes yna unrhyw gyfleoedd cyfredol ar gyfer prentisiaethau yng Nghyngor Sir Powys, ewch I'n gwefan recriwtio a chwiliwch dan prentisiaeth. 

Jess Watson"Dw i wedi bod yn brentis yn y tîm Diwylliant ac Arweinyddiaeth yn y cyngor am chwe mis bellach, ac mae wedi bod yn brofiad bendigedig hyd yn hyn.

Dw i'n falch ofnadwy fy mod i wedi dewis gwneud prentisiaeth. Dw i'n cofio'r adeg yma'r llynedd, newydd dderbyn fy nghanlyniadau Lefel 'A' oeddwn i ac rôn i'n teimlo'n bryderus ynghylch beth i'w wneud nesaf. Ond yn fuan wedyn gwelais i'r cyfle hwn ac dw i ddim wedi edrych yn ôl ers hynny.

Dw i wedi cael hyfforddiant, cymorth a chefnogaeth ardderchog gan y tîm. Ymunais i â'r Grŵp Cymorth Digidol lle ces i gyfle i gwrdd â llawer o'r staff ar draws y cyngor a dysgu sgiliau newydd gwych.

Un o fy nyletswyddau yw hyrwyddo swyddi trwy ddulliau cyfryngau cymdeithasol. Mae gweld ein tudalen Facebook yn tyfu wedi rhoi boddhad mawr i mi, mae dros fil o bobl wedi hoffi'r tudalen yn barod. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd swyddi gyda'r cyngor, beth am hoffi ein tudalen? Ewch i  @PCCJobs

Dw i wedi gwneud cynnydd mawr yn fy nghymhwyster Gweinyddiaeth Busnes Lefel 2. Dw i wedi gwneud 12 uned hyd yma gyda dim ond pedair yn weddill eleni. Dw i'n mwynhau'r cydbwysedd rhwng dysgu wrth i mi wneud y swydd a gweithio tuag at gymhwyster cydnabyddedig.

Bydd y misoedd nesaf yma'n gyffrous gan fy mod i'n mynd ar gwrs sgiliau fideo ac dw i'n gobeithio ymchwilio i sut mae defnyddio fideo a Twitter i hybu swyddi mwy. Mi ro' i wybod i chi am sut hwyl dw i'n cael arni yn fy mlog nesaf. Yn y cyfamser, edrychwch allan am fy nghynnwys newydd ar gyfryngau cymdeithasol."

Facebook Icon Description

Jess Watson, Prentis - Datblygu'r Gweithle a'r Sefydliad

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu