SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwybodaeth Ddefnyddiol - Taliadau Uniongyrchol

 

Beth yw Taliad Uniongyrchol?

Nod Taliadau Uniongyrchol yw cynnig hyblygrwydd wrth ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol.  Mae Taliadau Uniongyrchol yn daliadau arian parod a roddir gan yr Awdurdod Lleol i bobl sydd angen cymorth fel y gallant drefnu a thalu am eu gofal eu hunain; yn hytrach na chael gwasanaethau gofal cymdeithasol wedi'u darparu ar eu cyfer yn uniongyrchol. Mae Taliadau Uniongyrchol yn rhoi mwy o reolaeth i bobl dros eu bywydau a sut mae eu gofal yn cael ei ddarparu trwy hyrwyddo annibyniaeth, dewis a chynhwysiant.Image of a man in a wheelchair with 2 women walking beside him

 

Pwy sy'n gallu derbyn Taliadau Uniongyrchol?

Er mwyn derbyn Taliadau Uniongyrchol, mae'n rhaid eich bod wedi cael asesiad Gwasanaethau Cymdeithasol a'ch bod yn gymwys i dderbyn gofal a/neu gefnogaeth gan wasanaethau gofal cymdeithasol. Gwneir hyn fel arfer gan weithiwr cymdeithasol. Os yw'r asesiad yn dangos eich bod yn gymwys i gael cymorth, bydd y gweithiwr cymdeithasol sy'n gwneud eich asesiad yn gofyn i chi a hoffech dderbyn Taliadau Uniongyrchol.

Os ydych chi eisoes yn derbyn gofal a/neu gymorth a ddarperir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol ac yr hoffech ystyried Taliad Uniongyrchol yn lle hynny, dylech siarad â'ch gweithiwr cymdeithasol.

Mae angen i Gyngor Sir Powys sicrhau eich bod chi'n gallu rheoli'r Taliadau Uniongyrchol, naill ai ar eich pen eich hun neu gyda'r cymorth sydd ar gael.

 

Ar gyfer beth y gallaf ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol?

Dylai sut rydych chi'n gwario'ch Taliadau Uniongyrchol adlewyrchu'r hyn y cytunwyd arno yn eich asesiad gofal cymdeithasol a'ch cynllun cymorth. Gallai hyn gynnwys:

 • Gofal personol a thasgau ymarferol yn y cartref
 • Mynychu apwyntiadau
 • Gwneud eich trefniadau eich hun yn hytrach na defnyddio gweithgareddau dydd y Gwasanaethau Cymdeithasol neu ofal seibiant
 • Cael cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol
 • Gofal a chymorth preswyl
 • Contractio gydag asiantaeth gofal gofrestredig neu ficro-fenter I ddiwallu eich anghenion asesedig
 • Hyfforddiant i'ch Cynorthwyydd Personol
 • Prynu offer / technoleg gynorthwyol - dilynwch y ddolen isod i gael gwybodaeth https://www.safeandwell.co.uk/powys/index.php 

Cyflogi Cynorthwyydd Personol yn uniongyrchol i'ch cefnogi i fyw'n annibynnol yw un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin y mae pobl yn dewis defnyddio Taliadau Uniongyrchol.

 

Ni allwch ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol am:

 • Wasanaethau, offer neu nwyddau nad ydynt yn eich asesiad gofal cymdeithasol a'ch cynllun cymorth
 • Gwasanaethau iechyd neu dai

 

A fydd yn rhaid i mi dalu am Daliadau Uniongyrchol?

Os ydych chi'n derbyn Taliadau Uniongyrchol, efallai y gofynnir i chi wneud cyfraniad tuag at gost eich gofal a'ch cymorth yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Mae hyn yr un fath ag ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol eraill a bydd yn cael ei gyfrifo yn unol â Pholisi Codi Tâl y Gwasanaethau Cymdeithasol. [413KB]

 

Beth yw fy nghyfrifoldebau?

Byddwch yn gyfrifol am reoli a gweinyddu'r ffordd y bydd eich Taliadau Uniongyrchol yn cael eu gwario. Mae hyn yn golygu os byddwch yn cyflogi Cynorthwyydd Personol yn uniongyrchol, y byddwch yn cael eich ystyried fel ei gyflogwr.

Bydd yn rhaid i chi hefyd gadw cofnodion archwiliadwy o sut y bydd yr arian yn cael ei wario.

 

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae gan Gyngor Sir Powys gontract gyda gwasanaeth arbenigol, PeoplePlus, i'ch helpu a'ch cefnogi gyda'r holl broses Taliadau Uniongyrchol.

Bydd PeoplePlus yn gweithio gyda'ch gweithiwr cymdeithasol i sicrhau eich bod yn cael help gyda'ch Taliadau Uniongyrchol pryd bynnag y bydd ei angen arnoch.

Bydd PeoplePlus yn eich cefnogi a'ch cynorthwyo i reoli pob agwedd ar eich Taliadau Uniongyrchol gan gynnwys:Image of older people using fitness equipment

 • Deall beth y gellir gwario Taliadau Uniongyrchol arno a sut rydych chi'n rhoi gwybod sut mae'r arian yn cael ei wario
 • Cynllunio cefnogaeth a broceriaeth
 • Hysbysebu, recriwtio, cyfweld a chyflogi Cynorthwyydd Personol
 • Dewis asiantaeth gofal, micro-fenter neu ofal a chymorth preswyl
 • Gwasanaethau cyflogres i'r rhai sy'n dewis cyflogi Cynorthwywyr Personol
 • Gweithdai sgiliau i'ch galluogi i reoli cymaint o'ch Taliad Uniongyrchol â phosibl
 • Cyngor a chanllawiau parhaus ar faterion cyflogaeth
 • Cyfrifon wedi'u rheoli os oes arnoch angen cymorth ariannol lefel uwch

Mae PeoplePlus hefyd yn gweithio gyda phartneriaid sy'n gallu cynnig Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwyr sydd ei angen yn ôl y gyfraith, os byddwch yn dewis dod yn gyflogwr.

Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn gallu rhoi cyfarwyddyd ar wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sydd eu hangen ar gyfer darparwyr weithwyr.  Bydd Cyngor Sir Powys yn gallu prosesu gwiriad DBS i chi.

Am ganllawiau Iechyd a Diogelu ar symud a chodi a chario, dilynwch Ganllawiau'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

 

Faint fydd y taliadau?

Mae hyn yn dibynnu ar ba gymorth sydd ei angen arnoch. Pan fydd eich anghenion wedi'u hasesu, byddwn yn gwybod pa lefel o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch. Cytunir ar faint o arian y byddwch yn ei gael a bydd hyn yn cael ei gynnwys yn eich cynllun gofal personol.

Mae pob Taliad Uniongyrchol a wneir yn daliadau net o unrhyw gyfraniad gennych chi fel y pennir gan  Pholisi Codi Tâl y Gwasanaethau Cymdeithasol. [413KB] .

 

Hyfforddi

Gall eich Cynorthwyydd Personol (PA) ddefnyddio'r opsiynau hyfforddiant hyn yn ddi-dâl:

Byddwn yn codi tâl am rai mathau o hyfforddiant, fel y cyrsiau isod, ond gallwch bwcio lle i'ch Cynorthwyydd Personol a defnyddio'ch Taliadau Uniongyrchol i dalu am y cwrs.

Sut y gallaf gael gwybod mwy?

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am Daliadau Uniongyrchol a sut y gallwch wneud cais, cysylltwch â'ch gweithiwr cymdeithasol neu cysylltwch ag Assist ar 0345 602 7050 neu cymorth@powys.gov.uk

Mae gwybodaeth fanwl wedi'i chynnwys yn 'Taliadau uniongyrchol: canllaw' a gyhoeddir gan Gofal Cymdeithasol Cymru. I ddarllen y canllaw ewch i socialcare.wales/direct-payments-resource 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gefnogaeth a'r cyngor sydd ar gael gan PeoplePlus, ewch i PeoplePlus MyLife - Tudalen Gartref PP Mylife

 

 

Cyswllt

 • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
 • Teleffon: 0345 602 7050
 • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu