Toglo gwelededd dewislen symudol

Amodau canlynol ar gyfer rhentu garej cyngor

Gwneir cynnig o denantiaeth garej ar yr amodau a ganlyn:

  • Defnyddir y garej ar gyfer storio unrhyw gerbyd a allai ffitio yn y garej, megis ceir, beiciau modur, beiciau, cychod a cherbydau masnachol bach.
  • Gellir defnyddio'r garej hefyd ar gyfer storio eitemau eraill megis offer ac offer garddio ond nid deunyddiau fflamadwy, gwenwynau na chemegau.
  • Ni ddefnyddir y garej at ddibenion busnes.
  • Nid yw'r garej yn cael ei his-osod i unrhyw un arall.
  • Os yw'r ymgeisydd yn denant y cyngor, neu os yw'r ymgeisydd eisoes yn rhentu garej gan y cyngor, rhaid i'r holl gyfrifon rhent fod yn glir.

Mae rhent (ynghyd â TAW ar gyfer tenantiaid nad ydynt yn denantiaid y cyngor) yn daladwy ar neu cyn y dyddiad y mae tenantiaeth y garej yn dechrau.

Pan fyddwch yn rhentu garej, bydd yn ofynnol i chi lofnodi eich bod yn derbyn cytundeb tenantiaeth y garej sy'n nodi'r telerau ac amodau yn llawn, gan gynnwys trefniadau i'r Cyngor a'r tenant ddod â'r denantiaeth i ben.

Bydd y Cyngor yn cynnal archwiliadau o bryd i'w gilydd i sicrhau bod garejys yn cael eu defnyddio ar gyfer storio cerbydau. Pan nad yw tenant yn defnyddio garej ar gyfer storio cerbydau, bydd y Cyngor yn cyhoeddi'r hysbysiad priodol yn gofyn i'r tenant roi meddiant gwag a dychwelyd y set lawn o allweddi i swyddfa briodol y Cyngor o fewn 28 diwrnod.