1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Polisïau Tai

Mae Polisïau Tai Cyngor yn manylu ar yr hawliau a'r ymrwymiadau sydd gan denantiaid a chan y Cyngor fel landlord.

Os ydych chi'n denant Cyngor neu'n lesddaliwr, ac yn awyddus i ddweud eich dweud am y polisïau, beth am ddod yn aelod o'r Grwp Gwasanaethau Tai 100? [219KB]  

Cartrefi ym Mhowys - Cynllun Dyrannu Tai Cyffredin - Datganiad Polisi [777KB] Tai Cyngor Polisi Casglu ac Adennill Incwm [258KB]
Tai Cyngor Polisi Addasiadau [295KB] Tai Cyngor Polisi Trwsio a Chynnal a Chadw [417KB]
Tai Cyngor Polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol [360KB] Polisi Rheoli Tenantiaethau [413KB]
Tai Cyngor Polisi Rheoli Ystadau [514KB] Polisi Grantiau a Benthyciadau Tai'r Sector Preifat [726KB]
Tai Cyngor Polisi Diogelwch Tân [353KB] Polisi Cydymffurfiaeth Safonau Ansawdd Tai Cymru [793KB]

Polisi Annog Defnyddio Coed [138KB]

Fel rhan o Bartneriaeth Cartrefi Cartref ym Mhowys, datblygwyd y Polisi Annog Pren i adeiladu gwell cartrefi a rhai mwy effeithlon o ran ynni, cefnogi'r diwydiant coedwigaeth lleol a chreu swyddi.

Yn ôl Polisi Annog Pren Powys  bydd prosiectau tai cyngor newydd yn ceisio defnyddio pren fel y dewis cyntaf ar gyfer y gwaith adeiladu a'r dodrefnu.  Mae hwn yn ffordd newydd arloesol o weithio a dyma'r cyntaf o'i fath yn y DU.  

Mae angen mwy o gartrefi ar draws Cymru ac fel rhan o raglen Tai sy'n barod ar gyfer  y Dyfodol, mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi  £20m i adeiladu cartrefi newydd arloesol dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae Partneriaeth Cartrefi Cartref gyda chefnogaeth Wood Knowledge Wales yn cynnwys gwasanaethau Tai ac Adfywio Cyngor Sir Powys, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Tai Cymunedol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a darparwyr tai cymdeithasol lleol, Cymdeithas Tai Cymru a'r Gorllewin, Gr?p Cynefin, Tai Canolbarth Cymru, Gr?p Tai Newydd, Gr?p Pobl, Gr?p Tai Pennaf a Chartrefi Melin.

Polisi Dyrannu ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr [258KB]

Facebook Icon Description

Derbyn y newyddion diweddaraf am unrhyw ymgynghoriadau sydd ar y gweill trwy dudalen Facebook Tîm Ymgysylltu Cyngor Sir Powys.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu