SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Egwyddorion

Mae tenantiaid yn gyfrifol am ymddygiad pawb ar yr aelwyd, gan gynnwys unrhyw ymwelwyr â'r eiddo neu'r ardal gymunol.

Bydd pobl sy'n achosi difrod i unrhyw eiddo ym mherchnogaeth neu dan reolaeth y Gwasanaeth Tai yn gyfrifol am eu gweithredoedd ac am unrhyw gostau. Dyma 'r taliadau fydd yn cael eu codi arnynt.
 
Y swyddog sy'n gyfrifol am reoli'r taliadau a godir fydd yn penderfynu a yw am godi tâl ai peidio yn y pen draw. O ran gwaith trwsio, y swyddog cynnal a chadw fydd y swyddog hwnnw fel arfer. Ni fyddwn yn mynd ar drywydd y tâl sy'n cael ei godi oni bai fod y swyddog yn credu bod hynny'n gost-effeithiol.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon, gyda'r llythyr sy'n esbonio'r beth yw'r taliadau a phwy y dylech gysylltu â nhw os ydych am holi ynghylch y tâl.

Gall anfonebau gyfeirio at fwy nag un math o daliad.  Er mwyn bod yn effeithlon, mae'n bosibl y bydd mwy nag un taliad yn ymddangos ar un anfoneb, neu'n cael ei gasglu trwy eich cyfrif rhent.

Y Gwasanaethau Rhent fydd yn gyfrifol am weinyddu'r polisi codi tâl yma.

Os nad oes modd sicrhau cytundeb ar gyfer talu'r swm, yna mae modd adfer y taliad trwy'r llysoedd neu drwy unrhyw fodd cyfreithlon arall y mae'r Cyngor yn ei ystyried yn briodol, er enghraifft asiantaethau adfer taliadau.

Os nad ydych yn fodlon

Os ydych yn anfodlon â'r penderfyniad i godi tâl, yna gallwch anfon apêl at y swyddog sy'n gyfrifol cyn pen 14 diwrnod o dderbyn yr anfoneb. Wedi i chi wneud apêl, os ydych yn dal i fod yn anfodlon gyda'r penderfyniad, dylech gwyno trwy'r Weithdrefn Gwynion.

 


Cyswllt

  • Ebost: info@howps.co.uk 
  • Teleffon: 01597 827464
  • Ffon: 0333 2225913
  • Cyfeiriad: Heart of Wales Property Services, Uned 31, Ddole Road Industrial Estate, Llandrindod, Powys, LD1 6DF

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu