Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Rheolau parciau preswyl

Dan Ddeddf Cartrefi Symudol 1983 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Cartrefi Symudol 2013), mae gofyn cadw a chyhoeddi cofrestr ddiweddar o reolau cartrefi mewn parciau.

Mae rheolau safle ar gyfer safleoedd cartrefi symudol preswyl yn sicrhau cydlyniant cymunedol a rheolaeth dda o'r safle, tra'n sicrhau hefyd fod perchnogion cartrefi symudol yn deall y rheolau sy'n berthnasol iddynt hwy yn llwyr.

Mae Rheoliadau Cartrefi Symudol (Rheolau Safle) (Cymru) 2014 yn manylu ar y weithdrefn y mae'n rhaid i berchennog safle ei defnyddio wrth wneud, amrywio neu ddileu rheol safle. Maent yn sefydlu proses i ymgynghori ar newidiadau arfaethedig, yn cynnig hawliau apelio ac yn gofyn i awdurdodau lleol gadw a chyhoeddi cofrestr o reolau safle ar gyfer safleoedd yn eu hardal. 

Gorolwg;

  1. Pan fydd perchennog safle yn cynnal arolwg o reolau presennol neu'n dymuno gwneud unrhyw reolau newydd, rhaid iddynt ymgynghori'n gyntaf gyda'r holl berchnogion cartrefi symudol ac unrhyw gymdeithas trigolion perthnasol (CTP). Rhaid i'r ymgynghoriad fod yn agored i ymatebion am o leiaf 28 diwrnod. O fewn 21 diwrnod o ddiwedd yr ymgynghoriad, rhaid i berchennog y safle anfon Dogfen Ymateb i'r Ymgynghoriad at yr holl berchnogion cartrefi yn rhoi gwybod iddynt am ganlyniad yr ymgynghoriad a pha reolau safle sydd i'w mabwysiadu.
  2. Os yw perchennog cartref symudol yn dymuno apelio yn erbyn penderfyniad perchennog y safle i fabwysiadu, dileu neu amrywio rheol safle, rhaid iddynt wneud cais i Dribiwnlys Eiddo Preswyl (TEP), o fewn 21 diwrnod o dderbyn y ddogfen ymateb i'r ymgynghoriad.
  3. Unwaith y bydd y rheolau newydd wedi'u cytuno, rhaid i berchennog y safle adneuo'r rheolau safle newydd gyda'r awdurdod lleol heb fod yn hwyrach na 42 diwrnod wedi cyflwyno'r ddogfen ymateb i'r ymgynghoriad. Os oes apêl wedi'i chyflwyno, ni all perchennog y safle adneuo'r rheolau safle tan y bydd yr apêl wedi'i phenderfynu.  Unwaith y bydd yr apêl wedi'i phennu, mae gan berchennog y safle 14 diwrnod i adneuo'r rheolau safle gyda'r awdurdod lleol, oni bai y bydd y tribiwnlys yn pennu fel arall.


Enw a Chyfeiriad y Safle

Rheolau'r Safle

Derbyniwyd

Llewellyn Park, Cilmeri

Rheolau Parc Preswyl Berkley Parks [29KB] 12/08/2015
Anchorage Park, Bronllys Rheolau Preswyl Anchorage Park [9KB] 11/09/2015
Middletown Park Rheolau Preswyl Middletown [219KB] 14/09/2015
Borders Hideaway, Cleirwy Rheolau Preswyl Borders Hideaway [125KB] 16/09/2015
Riverbend Park, Llangadfan Rheolau Preswyl Riverbend [125KB] 16/09/2015
Rockbridge Park Rheolau Preswyl Rockbridge Park [98KB] 22/09/2015
Sunnyhaven Park Rheolau Preswyl Dunnyhaven Park [354KB] 26/11/2015
Norton Manor Estate Rheolau Parc Norton Manor Estate [860KB] 15/12/2015
Caerwnon Park Rheolau Parc Caerwnon Park [224KB] 21/01/2016
Tavern Park, Forden Rheolau Preswyl Tavern Park [239KB] 22/01/2016
Crossways Residential Park, Howey Rheolau Parc Preswyl Crossways [347KB] 13/06/2017

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu