SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rheolau parciau preswyl

Dan Ddeddf Cartrefi Symudol 1983 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Cartrefi Symudol 2013), mae gofyn cadw a chyhoeddi cofrestr ddiweddar o reolau cartrefi mewn parciau.

Mae rheolau safle ar gyfer safleoedd cartrefi symudol preswyl yn sicrhau cydlyniant cymunedol a rheolaeth dda o'r safle, tra'n sicrhau hefyd fod perchnogion cartrefi symudol yn deall y rheolau sy'n berthnasol iddynt hwy yn llwyr.

Mae Rheoliadau Cartrefi Symudol (Rheolau Safle) (Cymru) 2014 yn manylu ar y weithdrefn y mae'n rhaid i berchennog safle ei defnyddio wrth wneud, amrywio neu ddileu rheol safle. Maent yn sefydlu proses i ymgynghori ar newidiadau arfaethedig, yn cynnig hawliau apelio ac yn gofyn i awdurdodau lleol gadw a chyhoeddi cofrestr o reolau safle ar gyfer safleoedd yn eu hardal. 

Gorolwg;

  1. Pan fydd perchennog safle yn cynnal arolwg o reolau presennol neu'n dymuno gwneud unrhyw reolau newydd, rhaid iddynt ymgynghori'n gyntaf gyda'r holl berchnogion cartrefi symudol ac unrhyw gymdeithas trigolion perthnasol (CTP). Rhaid i'r ymgynghoriad fod yn agored i ymatebion am o leiaf 28 diwrnod. O fewn 21 diwrnod o ddiwedd yr ymgynghoriad, rhaid i berchennog y safle anfon Dogfen Ymateb i'r Ymgynghoriad at yr holl berchnogion cartrefi yn rhoi gwybod iddynt am ganlyniad yr ymgynghoriad a pha reolau safle sydd i'w mabwysiadu.
  2. Os yw perchennog cartref symudol yn dymuno apelio yn erbyn penderfyniad perchennog y safle i fabwysiadu, dileu neu amrywio rheol safle, rhaid iddynt wneud cais i Dribiwnlys Eiddo Preswyl (TEP), o fewn 21 diwrnod o dderbyn y ddogfen ymateb i'r ymgynghoriad.
  3. Unwaith y bydd y rheolau newydd wedi'u cytuno, rhaid i berchennog y safle adneuo'r rheolau safle newydd gyda'r awdurdod lleol heb fod yn hwyrach na 42 diwrnod wedi cyflwyno'r ddogfen ymateb i'r ymgynghoriad. Os oes apêl wedi'i chyflwyno, ni all perchennog y safle adneuo'r rheolau safle tan y bydd yr apêl wedi'i phenderfynu.  Unwaith y bydd yr apêl wedi'i phennu, mae gan berchennog y safle 14 diwrnod i adneuo'r rheolau safle gyda'r awdurdod lleol, oni bai y bydd y tribiwnlys yn pennu fel arall.

Isod mae enwau'r parciau preswyl ym Mhowys, rheolau'r safleoedd hynny a'r dyddiad y derbyniwyd y rheolau:

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu