1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Ymgeisio / Adnewyddu am drwydded parcio i drigolion

Ymgeisio am drwydded parcio i drigolion

Defnyddir cynllun parcio i drigolion mewn ardaloedd lle mae mwy o alw nag o leoedd.  Nid ydynt yn gwarantu y byddwch yn cael man parcio, ond maent yn help i reoli parcio i bobl sy'n byw yn yr ardaloedd hynny.

 

Ymgeisio /  Adnewyddu drwydded

Edrychwch i weld a oes gan eich ardal gynllun parcio. 

Os oes gan eich ardal gynllun, gallwch ddefnyddio trwydded ddilys ar bob adeg pan fyddwch yn parcio mewn ardal i drigolion yn unig - os nad oes trwydded gennych, gallwch dderbyn tocyn parcio.

Gallwch gael trwydded os:

  • Ydych yn byw'n llawn amser mewn cyfeiriad o fewn ardal sy'n gymwys
  • Yw eich cerbyd wedi'i gofrestru hefyd yn y cyfeiriad hwnnw

Gwneud cais / Adnewyddu drwydded yma 

Bydd angen i ni weld dogfen V5 y cerbyd i gadarnhau ei fod wedi'i gofrestru i ddeilydd y drwydded yn yr un cyfeiriad. Os oes gennych ddefnydd preifat o gerbyd cwmni sydd heb gofrestru i'ch eiddo, bydd gofyn cael llythyr gan eich cyflogwr at y diben hwn yn hytrach na'r ddogfen V5.

Nid yw trwyddedau yn gwarantu y cewch le o fewn y parth nac yn agos ato/y tu allan i gyfeiriad y trigolion.

 

Cost

£65 y flwyddyn yw cost y drwydded trigolion. Mae trwyddedau'n dechrau ar y 1af o'r mis. Gallwch wneud cais yn ystod y mis presennol neu'r 2 fis nesaf dilynol.

Dim ond 1 trwydded y gellir ei chyflwyno i bob cyfeiriad.

Petai'r galw am drwydded ddim yn mynd yn fwy na'r lleoedd sydd ar gael o fewn y parthau, mae'n bosibl y bydd ail drwyddedau i drigolion a/neu drwyddedau ymwelwyr yn cael eu cynnig i'w gwerthu. Sylwch y gallai'r Cyngor gyflwyno mwy o drwyddedau na'r lleoedd sydd ar gael ac felly'r cyntaf i'r felin yw'r drefn wrth sicrhau un o'r lleoedd sydd ar gael.

 

Wedi ymgeisio

  • Byddwn yn anfon eich trwydded trwy'r Post Brenhinol.
  • Dylech ganiatáu pum diwrnod gwaith i'r drwydded eich cyrraedd ac ni ddylech barcio yn y man parcio trigolion tan y bydd y drwydded wedi'i harddangos.
  • Unwaith y byddwch wedi prynu trwydded, ni allwch gael ad-daliad amdani.
  • Gallwn ddiddymu trwydded neu ei thynnu'n ôl, a byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd hyn yn digwydd.
  • Dim ond trwyddedau gwreiddiol a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod hwn sy'n ddilys, gall camddefnydddio trwydded arwain at gymryd camau gweithredu yn eich erbyn.

 

Symud ty

Mae trwyddedau'n cael eu cysylltu gyda chyfeiriad ac nid ellir eu trosglwyddo. Rhaid i chi ein ffonio ar 0845 607 6060 a dweud wrthym ni os byddwch yn newid cyfeiriad fel y gallwn ganslo'r drwydded bresennol. Bydd ad-daliad yn cael ei wneud ar unrhyw fisoedd cyfan sy'n weddill heb gynnwys tâl gweinyddu o £25.

Os ydych yn symud i dy o fewn ardal cynllun trigolion, peidiwch â thybio y byddwch yn gallu cael trwydded parcio. Siaradwch â phreswylydd presennol neu ffoniwch 0345 155 1004 i wirio.

 

Newid eich cerbyd

Defnyddiwch y ffurflen gais ar y dudalen hon i newid manylion eich cerbyd yn ôl yr angen. Mae tâl gweinyddu o £25 yn daladwy.

 

Adnewyddu trwydded

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwneud cais cyn i'ch trwydded bresennol ddod i ben gan adael digon o amser i ni anfon y drwydded newydd atoch. Os byddwch yn parcio heb drwydded, hyd yn oes os ydych yn aros iddi gyrraedd, gallech dderbyn rhybudd tâl atodol o hyd.

 

Parking Permits Contacts


Contacts

 

Feedback about a page here


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu