Rhoi gwybod am dwyll

Report Fraud

Mae gennym Dîm Twyll Corfforaethol sy'n ymchwilio i honiadau o dwyll ac afreoleidd-dra, gan gynnwys amheuaeth o leihau treth y cyngor a thwyll unigolion sengl, twyll gyda bathodynnau glas, taliadau gofal cymdeithasol, tai/tenantiaeth, yr hawl i brynu, cyfraddau busnes, grantiau ac ati.

*Os na welwch y math o 'dwyll' rydych yn pryderu amdano yn y rhestr uchod, rhowch wybod i ni amdano, neu cysylltwch â ni i drafod y mater ac mae'n bosibl y gallwn eich helpu. 

Byddwn yn cadw'r wybodaeth a roddwch yn gwbl gyfrinachol.

Rhowch gymaint ag y gallwch o'r wybodaeth ganlynol i'n helpu ni i ymchwilio i'ch amheuon:

  • Enwau a disgrifiadau manwl o'r bobl rydych yn rhoi gwybod amdanynt
  • Manylion y math o dwyll maent yn ei gyflawni
  • Pa mor hir mae hyn wedi digwydd, a lle
  • Unrhyw fanylion perthnasol eraill - lle maent yn gweithio neu fanylion eu cerbyd, pwy sy'n byw ar yr aelwyd er enghraifft

Mae rhoi gwybod am dwyll ar lein yn broses rwydd a chyflym. Mae'n ein helpu ni os gallwch gynnwys cymaint o wybodaeth berthnasol ag y medrwch, oherwydd mae'n bosibl na allwn ymchwilio i'r mater os nad oes gennym ddigon o fanylion.

Rhowch wybod am Dwyll Ar-lein

Defnyddiwch y ffurflen yma os ydych yn amau bod rhywun yn cyflawni twyll yn erbyn Cyngor Sir Powys, bydd y wybodaeth yn mynd i'r syth at y Tîm Twyll Corfforaethol sy'n trin pob hysbysiad o dwyll fel mater difrifol.

Rhowch wybod am Dwyll Ar-lein yma Report Fraud Form

 

Twyll Budd-dal Tai

Dylech roi gwybod i'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) am achosion o dwyll budd-dal tai.

Gwybodaeth a chanllawiau ar roi gwybod am Dwyll gyda Budd-daliadau

Rhoi gwybod i'r DWP am Dwyll gyda Budd-daliadau Report Benefit Fraud to the DWP

 

Mathau eraill o dwyll

I roi gwybod am dwyll hunaniaeth, troseddau ar-lein neu ar y rhyngrwyd neu dwyll  corfforaethol / unigolion mae gan yr heddlu uned benodol o'r enw Action Fraud sef canolfan genedlaethol ar gyfer rhoi gwybod am dwyll.

Rhoi gwybod i Action Fraud am rywbeth Report something to Action Fraud

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu