1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Ffermydd y Sir

County Farms

Gyda 144 daliad a thir yn estyn hyd at 11,400 erw, Stad Ffermydd Sir Powys yw'r ystâd fwyaf o'i math yng Nghymru, a'r bumed fwyaf ym Mhrydain. 

Stad Ffermydd

Rydym yn cadw'r Stad Ffermydd i ddarparu cyfleoedd i unigolion sefydlu a datblygu busnesau yn seiliedig ar ffermydd mewn ardaloedd gwledig. Mae'r Stad hefyd yn darparu incwm buddsoddi i'r Cyngor Sir trwy greu gwarged gweithredol bob blwyddyn.

Lleolir y mwyafrif o'r daliadau yn Sir Drefaldwyn ond mae sawl ystâd yn Sir Faesyfed a daliadau pellach yn Sir Frycheiniog.

Mae daliadau Ffermydd y Sir yn amrywio o 2 erw i 200 erw. Mae 'daliad' yn cynnwys ffermdy, adeiladau fferm a thir. Unedau magu stoc yw'r mwyafrif o'r daliadau ar hyn o bryd ond mae tua 20 daliad fferm laeth ar y Stad. Yn ychwanegol at hyn, mae sawl tenant wedi datblygu mentrau garddio a bydd y Cyngor Sir yn cefnogi mentrau arallgyfeirio neu 'ychwanegu gwerth' lle mae'r rhain yn addas i'r eiddo.

Caiff tenantiaid eu hannog i ddatblygu ac estyn eu busnesau er mwyn symud i ffermydd mwy naill ai o fewn Stad Ffermydd y Sir neu o fewn y sector preifat.

Caiff y Stad ei rheoli gan dîm mewnol, sy'n ffurfio rhan o wasanaeth Eiddo Corfforaethol y Cyngor.

Image of farm land

 

Gwneud cais am denantiaeth

Mae ffermydd ar osod yn cael eu hysbysebu yn y wasg leol. Lle'n briodol, bydd ffermydd ar osod yn cael eu hysbysebu yn y wasg ffermio genedlaethol (ffermydd mwy fel arfer). Mae manylion y ffermydd sydd i'w rhoi ar osod hefyd yn cael eu hanfon at y sawl sydd ar y rhestr bostio.

Gellir cael rhagor o fanylion a'r manylion llawn am £10 y daliad. Fel arfer, bydd diwrnod gweld penodol lle gall darpar ymgeiswyr edrych ar y fferm, gweld y cyfleusterau a thrafod unrhyw faterion y dymunant eu codi gyda'r Asiant Tir.

Yn dilyn y diwrnod gweld penodol, bydd gan ymgeiswyr gyfnod o amser i lenwi a chyflwyno cais a ffurflenni tendro. Yn y ffurflen gais, bydd angen nodi eich cynigion ar gyfer yr eiddo, nodi manylion am brofiad a hyfforddiant busnes perthnasol, a chadarnhau eich sefyllfa ariannol. Rhaid i ymgeiswyr ddangos fod ganddynt ddigon o wybodaeth trwy brofiad am y fenter arfaethedig a bod ganddynt ddigon o adnoddau ariannol i ddatblygu'r busnes.

Bydd daliadau fel arfer yn cael eu gosod ar dendr a rhoddir amcan o'r rhent ym manylion yr eiddo ar osod. Bydd y rhent fydd yn cael ei dendro yn un o sawl ffactor a ystyrir gan y Cyngor Sir pan fyddwn yn asesu'r ceisiadau. Bydd rhestr fer o ymgeiswyr yn cael ei llunio ac yna bydd gofyn i'r ymgeiswyr ar y rhestr fer gyflwyno cynllun busnes manwl. Bydd yr Asiant Tir fel arfer yn dymuno cwrdd â'r ymgeiswyr ar y rhestr fer yn eu cartrefi.

 

Ymweld Trwy Drefniant yn unig

 

Dylid gwneud cais am y manylion (gan gynnwys eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt) trwy'r e-bost county.farms@powys.gov.uk.

Bydd manylion sy'n cael eu hanfon trwy'r e-bost ar gael am ddim. Byddwn yn codi £15 am anfon copïau papur.

Ffôn: (01686) 611 812

Lleoliadau'r Stad

Sir DrefaldwynSir FaesyfedSir Frycheiniog
AberhafesbBurlingjobbCefn Cantref
AbermiwlBleddfaTalachddu
AdfaY Clas-ar-WyLlangynidr
ArddlinGlanyrafon 
AberriwTref-y-Clawdd 
BetwsLlanddewifach 
CaerswsLlanfaredd 
Cemais  
Yr Ystog  
Ffordun  
Llandysilio  
Garthmyl  
Cegidfa  
Ceri  
Tre'r-llai  
Llanfechain  
Llanfyllin  
Llansilin  
Meifod  
Trefaldwyn  
Penstrowed  
Cei'r Trallwng  
Sarn  

Derbyn hysbysiad trwy neges e-bost am y ffermydd a fydd ar gael i'w rhentu cyn bo hir neu os ydych am:

dderbyn manylion eiddo llenwch y ffurflen hon Gofyn am fanylion (Ffermydd Sirol)

 

Cysylltiadau

  • Ebost: county.farms@powys.gov.uk
  • Rhif ffôn:: 01686 611812
  • Cyfeiriad: County Farms, Kirkhamsfield Depot, Pool Road, Drenewydd, Powys, SY16 3AF
  •  

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu