1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol

Dilynwch y cynllun gweithredu yma i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer cyflwyno'r Credyd Cynhwysol rhwng nawr a 2018

Gwnewch yn siwr bod gennych gyfrif banc (neu debyg)

Pam?

I dderbyn taliadau Credyd Cynhwysol, bydd angen cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu arnoch chi, neu gyfrif gyda darparwr arall, er enghraifft, undeb credyd.

Sut?

Os nad oes gennych gyfrif - neu os ydych chi am wirio bod yr un sydd gennych yn iawn ar gyfer Credyd Cynhwysol, darllenwch y canllaw Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliadau budd-dal.

 

  

Penderfynwch a oes angen cyfrif ar y cyd arnoch

Pam?

Os ydych yn byw gyda'ch partner, a'r ddau ohonoch yn gymwys i dderbyn Credyd Cynhwysol, fe gewch un tâlmisol y gallwch ei dalu naill ai i gyfrif ar y cyd neu gyfrif personol.

Sut?

Gallwch ddarganfod pa newidiadau y mae angen i chi eu gwneud a ph'un a oes angen cyfrif ar y cyd arnoch yn y canllaw Taliadau Credyd Cynhwysol ar y Cyd i Barau.Holwch a oes modd i chi sefydlu dull o dalu biliau'n awtomatig

Pam?

Os ydych yn cael cymorth i dalu'ch rhent, bydd hwn yn cael ei gynnwys yn eich taliadau misol - yna bydd rhaid i chi dalu'r landlord eich hun.

Sut?

Os oes gennych gyfrif undeb credyd neu gyfrif cerdyn rhagdaledig, gwnewch yn siwr eich bod yn gallu sefydlu taliadau awtomatig ar gyfer pethau fel rhent neu filiau. Os allwch chi wneud hyn, dylech chi agor cyfrif banc sylfaenol, neu ddod o hyd i ddarparwr gwahanol.

Os oes gennych gyfrif cerdyn y Swyddfa Bost®, fyddwch chi ddim yn gallu sefydlu taliadau awtomatig, felly bydd  rhaid i chi ddefnyddio cyfrif banc yn lle.Lluniwch gyllid misol

Pam?

Oherwydd bod Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu'n fisol, mae'n bosibl y bydd angen i chi newid y ffordd y byddwch yn cyllidebu, yn enwedig wrth i chi symud o'r hen system i system newydd.

Sut?

Os yw cyllidebu'n rhywbeth newydd i chi, neu os ydych chi am wella'ch sgiliau cyllidebu, darllenwch y canllaw Sut i gyllidebu ar gyfer taliad budd-dal misol.

Defnyddiwch Gynlluniwr Cyllidebu i'ch helpu i weithio allan faint o arian sydd gennych yn dod i mewn bob mis, ac ar beth y byddwch yn ei wario.

Amcangyfrifwch faint o Gredyd Cynhwysol y mae gennych hawl iddo - gan gynnwys faint yn well eich byd y byddech pe baech yn gweithio - gan ddefnyddio'r cyfrifydd yma ar wefan Policy in Practice.

 Gwnewch yn siwr eich bod yn gallu cyrraedd y rhyngrwyd

Pam?

Bydd disgwyl i chi hawlio eich Credyd Uniongyrchol a rheoli'ch cyfrif ar-lein.

Sut?

Os oes angen help arnoch i fynd ar-lein, gall  eich llyfrgell leol  eich helpu i ddod o hyd i gwrs. Mae gan y rhan fwyaf o lyfrgelloedd a swyddfeydd Canolfannau Byd gwaith gyfrifiaduron y gallwch eu defnyddio yn rhad ac am ddim fel arfer.

Os nad oes gennych gyfrifiadur neu liniadur, chwiliwch ar wefan UK Online am rywle i fynd ar-lein am ddim.

Money_Advice_Service-cy

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu