SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro

fireworks

Mae Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro yn eich caniatau i gynnal un neu ragor o weithgareddau sydd angen trwydded ar eich safle am hyd at 168 awr.  Gellir defnyddio Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro i gynnal digwyddiadau bach heb fod yn fwy na 499 o bobl ar y tro, yn dibynnu ar rai cyfyngiadau. 

Gellir defnyddio Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro ar gyfer:

 • digwyddiad y tu allan i delerau trwydded safle sy'n bodoli eisoes
 • digwyddiad sy'n cael ei gynnal lle nad oes trwydded safle'n bodoli

Os yw'r rhybudd yn bodloni meini prawf y Ddeddf Drwyddedu, bydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen oni bai bod rhybudd yn cael ei roi yn ei erbyn. Gellir defnyddio Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro ar gyfer digwyddiadau sy'n cynnwys:

 • Dramâu neu ffilmiau
 • Gweithgareddau chwaraeon dan do, bocsio, reslo
 • Cerddoriaeth fyw/wedi'i recordio
 • Dawnsio, perfformio dawns
 • Cyfleusterau gwneud cerddoriaeth/dawns
 • Gwerthu/cyflenwi alcohol
 • Darparu lluniaeth hwyr y nos (bwyd a diod poeth rhwng 11 p.m. a  5 a.m.)

Mae'n bwysig eich bod yn gwneud yn siwr bod unrhyw weithgareddau trwyddedig yn cael eu cynnal yn ôl y manylion a disgrifiwyd yn y rhybudd a gafodd ei gyflwyno.  Rhaid i'r rhybudd fod yn y diwyg cywir ac mae'n rhaid i rywun dros 18 oed ei gyflwyno.

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen gais ar y dudalen hon i roi rhybudd i ni, neu gallwch ddweud wrthym:

 • manylion y gweithgareddau y mae angen trwydded ar eu cyfer
 • cyfnod yr achlysur
 • yr amseroedd y bydd y gweithgareddau'n digwydd
 • y nifer fwyaf o bobl a fydd yn cael eu caniatau ar y safle
 • os ydych yn mynd i gyflenwi alcohol, bydd angen i chi roi datganiad yn cadarnhau bod cyflenwi'r alcohol yn digwydd dan awdurdod defnyddiwr y safle yn amod defnyddio'r safle
 • unrhyw beth arall yr ydych yn credu y dylwn ni wybod.

Os na fyddwch wedi clywed oddi wrthym o fewn 9 diwrnod calendr o anfon eich cais, gallwch dderbyn bod eich cais wedi cael ei ganiatau.

Ffurflen Gais

Gwnewch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r ddolen isod. Bydd y ddolen yn mynd â chi i un o wefannau eraill y llywodraet.

Cyflwyno hysbysiad o ddigwyddiad dros dro

Cyfarwyddyd ar Rybudd Digwyddiadau Dros Dro [297KB]

Gallwch hefyd gael ffurflen gais gennym trwy ddefnyddi'r manylion cysylltu ar y dudalen hon. Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd gyda'r ffi i'r swyddfa drwyddedu ardal..

Byddwn yn codi ffi am y drwydded yma. 

Mae rhai cyfyngiadau ar ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal dan drwydded Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro

 • Dim mwy na 499 o bobl ar y safle ar unrhyw adeg ar gyfer unrhyw achlysur
 • Gall pob achlysur Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro bara hyd at 168 awr
 • Ni all unrhyw safle gynnal fwy na 12 achlysur Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro bob blwyddyn 
 • 21 diwrnod y flwyddyn yw cyfanswm uchaf y cyfnod y mae Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro yn berthnasol iddo 
 • Rhaid bod o leiaf 24 awr rhwng pob digwyddiad ar unrhyw safle 
 • Gellir cyflwyno sawl Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro ar yr un pryd, ond mae pob achlysur yn Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro ar wahân a bydd ffi ar wahân i bob un.  Ni ellir mynd dros y cyfyngiadau uchod.
 • Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hyn i gyflwyno Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro a gallwch gyflwyno hyd at bum Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro bob blwyddyn. Os ydych yn ddeiliad trwydded bersonol, gallwch gyflwyno hyd at 50 Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro y flwyddyn.

Os nad yw'r meini prawf hyn yn cael eu diwallu, bydd angen i chi gael Trwydded Safle llawn.

Os oes safle ar gael i'w logi i sefydliadau/unigolion ar gyfer eu hachlysuron eu hunain, rhaid i berchnogion/gweithredwyr y safle fod yn ymwybodol bod y Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro sy'n cael ei gyflwyno yn cael ei gyfrif o dan y cyfyngiadau sydd yn y Ddeddf.  Byddwn yn awgrymu felly bod cytundeb llogi yn cael ei ddefnyddio i sicrhau bod yr holl rybuddion o Ddigwyddiad Dros Dro ar gyfer digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ar safle yn cael eu gwneud gyda chytundeb y perchennog/gweithredwr.

Bydd Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro yn cael ei drin fel rhybudd a ddaw o'r un safle hyd yn oed os mai unigolyn cyswllt sy'n ei gyflwyno.  Gall 'unigolyn cyswllt' fod yn gymar, plentyn, rhiant, wyr/wyres/ nain/taid, brawd neu chwaer neu gymar, neu asiant neu weithiwr neu gymar asiant neu weithiwr.

Apeliadau

Os ydych yn anfodlon ag unrhyw un o'n penderfyniadau, mae croeso i chi gysylltu â ni i'w drafod.

Os byddwn yn cyflwyno gwrth-rybudd, gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad.  Rhaid cyflwyno apel i'r llys Ynadon lleol cyn pen 21 diwrnod.  Rhaid cyflwyno apel o leiaf pump diwrnod gwaith cyn diwrnod y gweithgaredd dan sylw.

Eraill sydd â diddordeb

Os byddwn yn derbyn cwyn ac yn penderfynu i beidio â chyflwyno gwrth-rybudd, gall prif swyddog yr heddlu apelio yn erbyn y penderfyniad.  Rhaid cyflwyno apel i'r llys Ynadon lleol o fewn 21 diwrnod.  Rhaid cyflwyno apel o leiaf pump diwrnod gwaith cyn y digwyddiad dan sylw.

Cwynion gan Ddefnyddwyr

Os oes gennych gwyn am fusnes yn defnyddio'r Rhybudd o Ddigwyddiad Dros Dro cysylltwch â'ch swyddfa leol gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu