SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mân newidiadau i drwyddedau safle / clwb

Variation licences

Gall dalwyr trwyddedau safle a thystysgrifau safleoedd clwb wneud cais am 'fân amrywiadau' i'w trwyddedau, megis gwneud newidiadau bychain i ddiwyg y safle neu ychwanegu ambell i weithgaredd at y drwydded.  Bydd mân amrywiadau yn cael eu trin yn wahanol i amrywiadau arferol. 

Mân Amrywiadau

Gallwch wneud cais am fân amrywiadau pan fyddwch yn gwneud newidiadau bychain i'r sefyllfa a ddisgrifiwyd yn y drwydded, fel newid diwyg y safle neu ychwanegu ambell i weithgaredd at y drwydded.

Bydd angen i chi arddangos rhybudd ar y safle.  Ni fyddwn yn barod i dderbyn yr amrywiadau oni bai ein bod yn sicr eu bod yn diwallu ein hamcanion trwyddedu.  

Amrywiadau eraill

Ni ellir defnyddio'r broses mân amrywiadau ar gyfer:

  • estyn y cyfnod y mae'r drwydded mewn grym
  • gwneud newidiadau mawr i'r safle
  • newid y goruchwyliwr safle dynodedig
  • ychwanegu gwerthu neu gyflenwi alcohol
  • ymestyn yr amser y gellir gwerthu neu gyflenwi alcohol ar unrhyw ddiwrnod

Bydd angen i chi gyflwyno cais ar y ffurflen briodol ar gyfer trwyddedau clwb neu  safle i wneud y newidiadau hyn.

Ffurflen Gais

Rhowch wybod i ni ar-lein am unrhyw newid trwy ddefnyddio'r ddolen isod (gwefan arall y llywodraeth).

Rhowch wybod i ni am unrhyw fân newidiadau i'ch safle.

Noder bod y ddolen hon i safle a ddarperir gan Lywodraeth y DU ac nid yw ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

Gallwch hefyd gael ffurflen gennym drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen â'i dychwelyd gyda'r ffi i'r swyddfa trwyddedu leol.

Byddwn yn codi ffi am y newid hwn.

Nodiadau Cyfarwyddyd

Mân amrywiad [210KB]

Amrywiad Llawn [311KB]

Cais i Amrywio goruchwyliwr safle dynodedig [297KB]

 

Ar ôl I chi wneud cais

Bydd gan bobl sydd am gyflwyno sylwadau 10 diwrnod i wneud hynny o'r diwrnod ar ôl i ni dderbyn y cais.  Bydd yn rhaid i ni aros tan ar ôl y cyfnod hwn cyn penderfynu derbyn neu wrthod y cais.  Mae'n rhaid i ni wneud ein penderfyniad o fewn 15 diwrnod gwaith arall ar ôl derbyn eich cais.

Os byddwn yn methu ag ymateb i chi o fewn 15 niwrnod gwaith, bydd y cais yn cael ei drin fel un sydd wedi ei wrthod a byddwn yn dychwelyd y ffi i chi.  Fodd bynnag, os ydych yn cytuno, gallwn drin y cais fel un sydd heb ei benderfynu ac fel cais newydd gan ddefnyddio'r ffi gwreiddiol.

 

Arddangos rhybudd

Pan fyddwch yn gwneud cais am fân amrywiadau, bydd angen i chi ddangos rhybudd mewn man sy'n hawdd i'w ddarllen o du allan i'r safle.  Bydd rhaid ei arddangos am o leiaf 10 diwrnod gwaith yn dechrau ar y diwrnod ar ôl i chi gyflwyno eich cais i ni.

Os yw'r safle'n fwy na 50 metr sgwâr, rhaid arddangos copiau o'r rhybudd bob 50 metr ar hyd y tu allan i'r safle.


Rhaid i'r rhybudd sy'n cael ei arddangos ar y safle:

  • fod o faint A4 neu fwy;
  • bod ar bapur gwyn;
  • wedi'i argraffu fel ei fod yn hawdd i'w ddarllen ac wedi'i ysgrifennu neu wedi'i deipio mewn inc du 
  • cynnwys pennawd gyda ffont o faint 32 neu fwy; 
  • fod gweddill y rhybudd mewn ffont maint 16 neu fwy.

 

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu