1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Bydd peth oedi ar dalu Budd-daliadau Tai
Darllen mwy

Canllawiau Cynllunio Atodol y CDLl

Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol yn darparu canllawiau cynllunio manwl ar gyfer polisiau a chynigion yng Nghynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Powys.  Ar ol eu cymeradwyo, daw'r rhain yn ystyriaethau cynllunio perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Canllawiau Cynllunio Atodol drafft - Tirwedd ac Ynni Adnewyddadwy nawr wedi cau.  Bydd y Cyngor yn ystyried y sylwadau sydd wedi dod i law ac yn diwygio'r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn briodol.  Bydd y Canllawiau Cynllunio Atodol ar gael ar y wefan yma ym mis Mai 2019.

Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eu cymeradwyo a'u mabwysiadu gan y Cyngor ar y 9fed Hydref 2018:

Tai Fforddiadwy

Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth

Rhwymedigaethau Cynllunio

Canllawiau Cynllunio Atodol ar Tai Fforddiadwy [649KB] Canllawiau Cynllunio Atodol ar Fioamrywiaeth [1MB] Canllawiau Cynllunio Atodol - Rhwymedigaethau Cynllunio [575KB]

Cafodd y Canllawiau Cynllunio Atodol eu paratoi yn unol a'r  Protocol Canllawiau Cynllunio Atodol [759KB]

Yma, gallwch weld Datganiad Ymgynghori sy'n sôn am y broses o baratoi ac ymgynghori ar y Canllawiau Cynllunio Atodol:

Datganiad Ymgynghori Hydref 2018 [759KB]

Atodiad 1.1  Sylwadau a dderbyniwyd ar Rwymedigaethau Cynllunio  2018 [186KB]

Atodiad 1.2  Sylwadau a dderbyniwyd ar Ganllaw Cynllunio Atodol- Tai Fforddiadwy 2018 [252KB]

Atodiad 1.3  Sylwadau a dderbyniwyd ar Fioamrywiaeth a Geoamrywiaeth 2018 [306KB]

Gellir darllen y daflen Cwestiynau Cyffredin am y Canllawiau Cynllunio Atodol  yma [163KB] .

Sylwer: Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy ar gyfer Anghenion Lleol (2011) a'r Canllaw Dylunio Preswyl (2004) a baratowyd o dan cyn Cynllun Datblygu Unedol Powys yn para i fod yn ystyriaethau cynllunio perthnasol tan eu bod yn cael eu disodli gan Ganllawiau Cynllunio Atodol y Cynllun Datblygu Lleol. 

Gellir gweld y rhain yma.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu