SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adolygiad o laddiad domestig

Mae Adolygiadau o Laddiad Domestig (ALD) yn ofynnol yn ôl y gyfraith, a'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) sy'n gyfrifol amdanynt.

Pwrpas ALD yw ystyried yr amgylchiadau a arweiniodd at y lladdiad yn sgil trais domestig fel bod cyrff cyhoeddus a sefydliadau'r sector cymunedol a gwirfoddol yn gallu gweld ble gallai'r ymatebion i'r sefyllfa fod wedi bod yn well.

Nid yw ALD yn ceisio rhoi bai, ond yn hytrach mae'n ystyried beth ddigwyddodd a beth ellid fod wedi'i wneud yn wahanol.

Nid yw ALD yn cael ei wneud yn lle unrhyw gwest neu fath arall o ymholiad i'r lladdiad, ond yn hytrach mae'n ychwanegol iddynt.

Ar ôl cwblhau adolygiad, ac ar ôl i'r Swyddfa Gartref gytuno arno, caiff ei gyhoeddi a bydd ar gael ar-lein.

Pwrpas ALD yw:

Sefydlu pa wersi y gellir eu dysgu yn sgil y lladdiad domestig o ran y ffordd y mae gweithwyr proffesiynol lleol a sefydliadau yn gweithio yn unigol ac ar y cyd i ddiogelu dioddefwyr

  1. Amlinellu'r gwersi hynny'n glir, a hynny o fewn asiantaethau a rhyngddynt, sut a phryd i weithredu ar y gwersi hynny, a beth ddylai newid o ganlyniad
  2. Rhoi'r gwersi hyn ar waith yn ymatebion gwasanaethau, gan gynnwys newidiadau i fwydo i bolisïau a gweithdrefnau cenedlaethol a lleol fel y bo'n briodol
  3. Atal trais domestig a lladdiadau domestig a gwella ymatebion gwasanaethau ar gyfer holl ddioddefwyr trais a chamdriniaeth domestig a'u plant drwy ddatblygu ymagwedd gydlynol, amlasiantaethol er mwyn sicrhau y caiff camdriniaeth ddomestig ei chanfod ac yr ymatebir iddi yn effeithiol y cyfle cyntaf posibl
  4. Cyfrannu at well dealltwriaeth o natur trais a chamdriniaeth domestig
  5. Amlygu arferion da

Ar ôl lladdiad domestig, mae'r heddlu perthnasol yn rhoi gwybod i'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) berthnasol am y digwyddiad yn ysgrifenedig.

Y PDC lleol sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol dros sefydlu adolygiad, am mai nhw sydd yn y lle gorau i gychwyn ALD a phanel adolygu. 

Mae'r adolygiadau sydd wedi'u cwblhau ym Mhowys i'w gweld isod:

Adroddiad Trosolwg - Adroddiad i farwolaeth 'Lesley' [431KB]

Crynodeb Gweithredol - Adroddiad i farwolaeth 'Lesley' [732KB]

Caiff unrhyw adolygiadau pellach eu cyhoeddi ar ôl eu cwblhau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu