Pwy sy'n gymwys am y cynnig?

Who is eligible for the offer?

I gael mynediad at yr elfen gofal plant o'r cynnig, rhaid i rieni a gwarcheidwaid:

 • Byw o fewn Powys
 • Bod yn gyflogedig neu hunangyflogedig a byw'n barhaol o fewn Cymru. Rhaid i'r ddau riant/cyplau sy'n byw gyda'i gilydd fod yn gweithioo fewn teulu dau riant, neu'r unig riant mewn teulu un rhiant;
 • Ennill isafswmwythnosol sy'n cyfateb i 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (NMW / NLW) 
 • Er diben y cynllun peilot hwn, bydd angen i rieni brofi eu bod yn gweithio isafswm o 16 awr yr wythnos, trwy eu henillion. Fe fydd uchafswm trothwy enillion o £100,000 fesul rhiant.

Lle mae rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gwarchodaeth gyfartal o'r plentyn, bydd y rhiant gyda'r brif warchodaeth yn gymwys i dderbyn y cynnig (os ydynt yn diwallu'r meini prawf cymhwyster). Lle mae rhieni yn rhannu gwarchodaeth gyfartal, bydd angen enwebu un rhiant fel rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy'n byw gyda rhiant i ddiwallu'r meini prawf cymhwyster ar gyfer plentyn sy'n byw o fewn y cartref hwnnw i allu derbyn y cynnig.

Beth fydd yn digwydd os byddaf i neu fy mhartner yn colli ein swydd?

Petai rhiant ddim yn parhau i fod yn gymwys, bydd cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos yn cael ei ganiatáu ac yn ystod y cyfnod hwn, fe fyddant yn parhau i allu defnyddio'r cynnig.

Eithriadau i gymhwyster:

Mae rhieni sydd i ffwrdd o'r gweithle dros dro oherwydd salwch neu oherwydd absenoldeb rhieni (gan gynnwys absenoldeb mamolaeth, absenoldeb rhieni statudol a rennir neu absenoldeb mabwysiadu) yn parhau'n gymwys i dderbyn y cynnig gan eu bod yn cael eu hystyried i fod yn gyflogedig.

Lle mae un rhiant yn diwallu'r meini prawf cymhwyster a bod y rhiant arall yn derbyn un o'r budd-daliadau canlynol, fe fydd y plentyn hwnnw yn parhau i allu derbyn y cynnig:

 • Budd-dal analluogrwydd
 • Lwfans gofalwyr
 • Lwfans Anabledd Difrifol Eithriadol
 • Budd-dal analluogrwydd tymor hir
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Credydau Yswiriant Cenedlaethol ar sail anallu i weithio neu allu cyfyngedig i weithio

Ni fydd teuluoedd lle mae'r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod yn gallu cael mynediad ar y cynnig. 

Gofalwyr sy'n deulu a ffrindiau (a adwaenir fel Gofalwyr sy'n Berthnasau) yw'r rheini sydd wedi derbyn cyfrifoldeb dros blentyn neu lysblentyn sydd ddim yn blentyn iddynt hwy oherwydd:

 • Nid oes rhieni gan y plentyn neu nid yw'r rhieni yn gallu gofalu am y plentyn;
 • Mae'n debygol mai'r awdurdod lleol fyddai'n gofalu am y plentyn fel arall oherwydd pryderon o ran lles y plentyn

Gall gofalwyr sy'n berthnasau gael mynediad at y cynnig cyn belled â'u bod yn diwallu'r meini prawf enillion er mwyn iddynt gael eu dosbarthu fel eu bod yn 'gweithio', gan fyw yn yr ardal gymwys a'u bod yn gofalu am blentyn sydd o'r oedran cywir i dderbyn y cynnig.

 

Cyswllt

 • Ebost: fis@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 826246
 • Cyfeiriad: Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu