SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwybodaeth i Ddarparwyr

Provider Information

Beth yw'r Cynnig Gofal Plant?

Bydd y cynnig gofal plant newydd yn darparu 30 awr o addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant sydd wedi'u hariannu i rieni sy'n gweithio gyda phlant tair a phedair blwydd oed ar gyfer hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd y cynnig yn adeiladu ar hawliad addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen (FPN) presennol y plant yn ystod amser tymor ac yn cynnig 30 awr o ofal plant am naw wythnos o'r gwyliau.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi fel darparwr?

Ar yr amod eich bod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru /Ofsted, gallech dderbyn nawdd ar gyfer plant cymwys sy'n defnyddio'r cynnig yn eich lleoliad. Fe fydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar gyfer y cynnig gofal plant.  

Gall rhieni ddewis i ddefnyddio unrhyw ddarparwr gofal plant o fewn Powys ar yr amod eu bod wedi cael eu dewis i fod yn gyflenwr ar gyfer y cynnig ar ran yr awdurdod lleol. Gall rhieni ddewis i ddefnyddio darparwyr o'r tu allan i'r sir. Fodd bynnag, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cofrestru fel cyflenwr.

A ydw i angen cyflwyno'r Cyfnod Sylfaen i gyflwyno'r elfen gofal plant o fewn y cynnig?

Na. Bydd rhai plant yn parhau i gael mynediad at addysg feithrin y Cyfnod Sylfaen mewn lleoliadau a gynhelir. Nid oes angen i ddarparwyr gofal plant gyflwyno elfennau addysg feithrin y Cyfnod Sylfaen a gofal plant o fewn y cynnig.

A ydw i angen gallu cyflwyno'r cynnig am 48 wythnos y flwyddyn i gymryd rhan?

Na. Gall rhieni gael mynediad at y cynnig trwy wahanol ddarparwyr sy'n gweddu orau i'w hamgylchiadau. Gall darparwyr sydd ond yn cynnig darpariaeth amser tymor, neu ddarpariaeth o fewn y gwyliau ysgol yn unig, barhau i gyflwyno'r cynnig o hyd, gan ddibynnu ar anghenion y rhieni. 

Faint fyddaf yn cael fy nhalu?

Bydd yr holl ddarparwyr yn derbyn cyfradd o £4.50 yr awr ar gyfer plant sy'n derbyn yr elfen gofal plant o'r cynnig.

A allaf godi cyfradd atodol ar rieni?

Na. Ni allwch godi cyfraddau atodol yr awr os ydych fel arfer yn codi mwy na £4.50 yr awr.

A allaf godi tâl am fwyd a gweithgareddau ychwanegol?

Gallwch. Os oes angen, gallwch godi tâl ar rieni am elfennau ychwanegol megis bwyd, cludiant a gweithgareddau oddi ar y safle sy'n arwain at gostau. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi na ddylid codi tâl sy'n fwy na £7.50 ar rieni'r diwrnod (oddeutu 10 awr). 

A oes arian ar gael i helpu i gyflwyno'r Cynnig Gofal Plant?

Oes, mae Cynllun Grantiau Bach Powys ar gael i bob lleoliad ym Mhowys sy'n cyflwyno'r Cynnig Gofal Plant.  Am ragor o wybodaeth, darllenwch y cais [692KB] a'r cyfarwyddiadau [625KB] neu anfonwch e-bost at childcareoffer@powys.gov.uk

Sut fyddaf yn cael fy nhalu?

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich talu ar sail fisol, fe fydd gofyn i chi gyflwyno hawliadau amserol gan adrodd ar nifer yr oriau a gymerwyd ar sail wythnosol.

Sut ydw i'n cymryd rhan?

Er mwyn cyflwyno'r cynnig, bydd angen i lenwi'r ffurflen gofrestru yma. Os byddwch yn cael unrhyw anawsterau yn llenwi'r ffurflen, anfonwch e-bost a gofalplantpowys@ceredigion.gov.uk.

Lle allaf ddod i wybod mwy am y Cynnig Gofal Plant?

Edrychwch ar dudalen gwe Llywodraeth Cymru lle byddwch yn dod o hyd i fwy am y cynnig gofal plant ac ateb ychydig o gwestiynau byrion: www.gov.wales/talkchildcare

Gallwch gysylltu â Llywodraeth Cymru ar unrhyw amser gyda'ch safbwyntiau:

e-bost: TalkChildCare@wales.gsi.gov.uk

Post:

Tîm Cynnig Gofal
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays Park - 2il Lawr y Gogledd  
Caerdydd
CF10 3NQ

Cyfryngau Cymdeithasol:Edrychwch am yr hashnod i ymuno â'r sgwrs ar-lein #TalkChildcare

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu