SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwneud cais am grant chwaraeon

Trwy gronfa SPORTLOT y Loteri Genedlaethol y bydd clybiau'n cael y mwyafrif o'u harian ar hyn o bryd. Cronfa sy'n cael ei gweinyddu gan Chwaraeon Cymru yw SPORTLOT. Mae pecynnau ariannu'n newid yn gyson felly mae'n bosibl fod mwy o grantiau ar gael na'r rheini sydd ar y rhestr hon.

 

Cist Gymunedol

Menter Chwaraeon Cymru i annog chwaraeon a hamdden gorfforol yn y gymuned yw'r Gist Gymunedol. Mae'n cynnig grantiau  hyd at £1,500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis am weithgareddau sydd:

  • yn annog mwy o bobl i fod yn fwy egnïol yn fwy aml
  • yn codi safonau'r gweithgareddau sydd eisoes yn bodoli
  • yn canolbwyntio ar chwaraeon i ferched a gwragedd

Mae'r cynllun ar agor i unrhyw grwp cyn belled bod ganddynt gyfrif banc yn enw'r sefydliad.

Bydd y Gist Gymunedol yn ystyried yr holl gostau sy'n gysylltiedig â sicrhau llwyddiant prosiect fel arfer. Dim ond am hyd at 20 sesiwn y bydd cymorth grant yn cael ei gynnig. Ar ôl hynny, mae disgwyl i'r prosiectau ddod yn hunangynhaliol.

 

Grantiau Cyngor Chwaraeon Dosbarth

Mae Cyngor Chwaraeon Dosbarth Maldwyn yn rhedeg tri chynllun grant. Rhaid derbyn yr holl geisiadau erbyn diwedd Mawrth a diwedd Medi bob blwyddyn.

Mae'r Grant Cymorth i Athletwyr Dawnus yn darparu cymorth ariannol i alluogi athletwyr ym Maldwyn sy'n ddarpar bencampwyr i gyrraedd eu potensial. Rhaid i athletwyr fod yn gymwys neu fod wedi'u dewis i gystadlu ar lefel genedlaethol neu'n uwch.

Mae grantiau o hyd at £200 y flwyddyn ar gael ond mae'n rhaid i'r campau fod yn rhai sy'n cael eu cydnabod gan Chwaraeon Cymru. Bydd panel o gynrychiolwyr o Gyngor Chwaraeon Dosbarth Maldwyn yn asesu'r ceisiadau.

I gael rhagor o wybodaeth, cysyllwch â'n tîm Datblygu Chwaraeon gan ddefnyddio'r manylion cysylltu ar y dudalen.

 

Gwneud cais am Grant Chwaraeon

Gallwch gael ffurflen gais oddi ar wefan Chwaraeon Cymru. Os ydych eisiau help i lenwi'r ffurflen, gallwch gysylltu ag un o'r Swyddogion Datblygu Chwaraeon gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.

 

 

Cysylltiadau


 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu