SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gweithio mewn Gwasanaethau Plant

Working in Children's Services

Os ydych chi'n credu yng ngallu gwaith cymdeithasol i newid pethau er gwell, efallai dyma'r amser i chi ymuno â Gwasanaethau Plant Powys.  Rydym yn wasanaeth sy'n gwella'n gyflym, gyda gweledigaeth glir ar beth sydd orau i blant a sut i wireddu hynny. 

Rydym wedi gwneud newidiadau sylweddol i'n dull a'n strwythur gweithio er mwyn gallu cefnogi staff yn well wrth sicrhau gwasanaethau effeithiol sy'n canolbwyntio ar gymorth cynnar ac ymyrraeth ac atal mewn modd ystyrlon.  Rydym wedi gwrando ar ein gweithlu presennol i lunio strwythur newydd a'i wneud mor gryf ac effeithiol â phosibl. 

Rydym yn credu y bydd y strwythur newydd yn galluogi ymarferwyr i gael lle i fyfyrio a'r amser i weithio gyda phlant a theuluoedd, yn ogystal â hwyluso llwyth achosion.  Rydym yn parhau i ddefnyddio trefniadau Arwyddion Diogelwch i helpu ymarferwyr i arafu a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd fel y gallant gyrraedd eu gôl fel teulu a gwneud y newidiadau angenrheidiol yn eu bywydau.


Mae Naseem yn sôn am ei benderfniad i symud i Ganolbarth Cymru


Mae Lee yn sôn am y patrymau gweithio hyblyg sydd gan Bowys i'w gynnig


Mae Lee yn sôn am y patrymau gweithio hyblyg sydd gan Bowys i'w gynnig

Dyma adeg gyffrous i ymuno â ni ac mae ystod wych o gyfleoedd ar gael yn y timau hyn.

Drws Blaen - Dyma fan cyrraedd Gwasanaethau Plant ym Mhowys lle gall deuluoedd ddod am wybodaeth, cyngor a chefnogaeth.  Yma hefyd daw atgyfeiriadau at Wasanaethau Plant.  Mae'r tîm yn casglu gwybodaeth a, gyda theuluoedd a chydweithwyr aml-asiantaeth, rydym yn gwneud penderfyniadau ar bwy sy'n gymwys i dderbyn gofal a chymorth a diogelu plant, gan sicrhau ein bod yn delio ag achosion yn briodol ac yn amserol, gan gyfeirio plant, pobl ifanc a'u teuluoedd at wasanaeth Cymorth i Deuluoedd am help cynnar, neu sicrhau eu bod yn symud ymlaen yn gyflym i'r Tîm Asesu pan mae'n amlwg fod angen asesiad.

Cymorth i Deuluoedd - Rydym yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd mor fuan â phosibl i'w helpu nhw wneud unrhyw newidiadau i gyrraedd eu gôl fel teulu ac osgoi'r angen am ymyriad gwaith cymdeithasol statudol.  Byddwn yn gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr ym maes iechyd, addysg, tai ac asiantaethau partner eraill, gan gynnwys y trydydd sector, i helpu teuluoedd greu cysylltiadau â'u cymunedau.

Tîm Asesu -  Dyma le fydd gweithwyr cymdeithasol yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd i gynnal Asesiadau Lles ac ymholiadau adran 47.  Yma rydym yn ceisio dal ac asesu cryfderau, anghenion a pheryglon er mwyn sicrhau ymyrraeth effeithiol.  Yn dilyn asesiad,  bydd rhai teuluoedd yn gallu camu lawr i'r tîm cymorth cynnar 'Cymorth i Deuluoedd' neu'n symud ymlaen i dderbyn gofal a chymorth.

Gofal a Chymorth - Mae'r timoedd hyn yn canolbwyntio ar blant, pobl ifanc a'u teuluoedd lle cafwyd asesiad gwaith cymdeithasol a'i fod yn amlwg bod angen gwasanaethau ychwanegol.  Gall fod yn blant sydd angen gofal a chymorth neu amddiffyn, teuluoedd yn y broses PLO neu  achosion llys.

Gofal Trwodd - Yn y timoedd hyn, ein blaenoriaeth yw plant sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal.  Rydym am fod y rhiant gorau posibl gan wneud ein gorau i sicrhau fod plant a phobl ifanc yn cael pob cyfle i wireddu eu breuddwydion. 

Ar Ffiniau Gofal- Bydd y gwasanaeth hwn yn helpu i sicrhau y gall plant barhau i fyw gyda'u theuluoedd lle bynnag bod hyn yn ddiogel ac yn fuddiol iddyn nhw. Mae'r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth ddwys i sefydlogi a chynorthwyo teuluoedd. Y nod yw lleihau'r angen i blant a phobl ifanc ddod i ofal. Os oes rhaid i blant ddod i ofal byddwn yn cydweithio â nhw a'u teuluoedd fel y gall plant ddychwelyd adref yn gyflym ac yn ddiogel.

Ymateb brys - Mae'r tîm hwn yn ymateb yn gyflym i deulu mewn angen gyda chymorth uniongyrchol a dwys. Gall hyn gynnwys cefnogaeth gyda'r hwyr a dros y penwythnos.

Amser Teulu - Mae'r tîm yma'n galluogi plant a phobl ifanc i dreulio amser gyda'u rhieni a'u brodyr a'u chwiorydd mewn awyrgylch diogel a gofalgar.

Rwy'n gobeithio y cewch chi olwg ar y swyddi hyn Chwilio am swyddi ac ymgeisio amdanynt hyn ac ystyried y cyfle i ymuno â ni i greu rhywbeth anhygoel. #gwaithcymdeithasol

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu