SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaeth Casglu Gwastraff o'r Ardd - Telerau ac Amodau

1.           Y Cytundeb

1.1         Gwneir y cytundeb hwn rhwng y preswylydd ('y cwsmer') a Chyngor Sir Powys ('y Cyngor'). Mae'r ddogfen hon yn nodi'r telerau ac amodau gofynnol fel bod y cwsmer yn gallu defnyddio gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd ('y gwasanaeth') y Cyngor a fydd yn cael ei wneud bob pythefnos.

1.2         Gall y cyngor amrywio neu newid telerau ac amodau'r Cytundeb hwn ar unrhyw bryd. Bydd y cwsmer yn cael rhybudd ysgrifenedig o 10 diwrnod am unrhyw newidiadau o'r fath.

2.           Y Gwasanaeth

2.1         Bydd y gwasanaeth yn cynnwys codi tâl blynyddol ar y cwsmer am gasgliadau gwastraff o'r ardd bob pythefnos o cynhwysyddion a darparwyd gan Cyngor Sir Powys.

2.2         Bydd casgliadau yn cael eu cynnal rhwng dydd Llun yr 1 o Fawrth 2021 a dydd Gwener y 3ydd o Ragfyr 2021.

2.3         Bydd y biniau ar olwynion ar gyfer gwastraff gwyrdd o'r ardd yn parhau i fod yn eiddo i'r cyngor trwy gydol y Cytundeb.

2.4         Dyma gyfanswm cost blynyddol y gwasanaeth;

2.4.1    Codir tâl o £37 am gasgliadau o fin ar olwynion 240ltr.

2.4.2    Codir tâl o £32 am gasgliadau o fin ar olwynion 120ltr.

2.4.3    Codir tâl o £32 am gasgliadau o sachau.

2.5         Mae cwsmeriaid yn gallu gofyn am fwy nag un cynhwysydd ar gyfer pob eiddo. Bydd cynhwysyddion ychwanegol yn cael eu darparu am bris i'r cwsmer, yn unol â chymalau 2.4.1, 2.4.2 neu 2.4.3.

e.e. Y gost am ddau fin ar olwynion 240ltr fesul eiddo fyddai £74.

2.6         Bydd y cyngor yn darparu sticer tanysgrifio gwastraff gardd i gwsmeriaid ar gyfer pob bin olwynion y maent wedi talu amdano. Bydd hwn yn cael ei bostio i gyfeiriad y cwsmer cyn pen 10 diwrnod gwaith o ddyddiad y tanysgrifiad.

2.6.1    Rhaid i'r cwsmer roi'r sticeri o dan y dolenni biniau olwyn. Ni fydd y cyngor yn casglu gwastraff gardd o finiau nad ydynt yn arddangos eu sticer tanysgrifio gwastraff gardd.

2.7         Bydd y cyngor dim ond yn casglu gwastraff o'r ardd os yw o fewn cynhwysyddion a ddarperir gan y Cyngor. Rhaid i'r gwastraff fod yn y cynhwysydd yn llwyr, ni fydd gwastraff arall (gwastraff ychwanegol sy'n cael ei adael wrth ymyl, neu ar ben y bin) yn cael ei gasglu.

2.8         Ni fydd y cyngor yn gwacau cynhwysyddion ar gyfer gwastraff gwyrdd o'r ardd sy'n rhy drwm neu'n anniogel i'w trin. Bydd y cwsmer yn sicrhau bod y pwysau gormodol yn cael ei dynnu oddi yno lle bo angen. Yr uchafswm pwysau o ddeunydd a fydd yn cael ei gasglu o bob cynhwysydd yw;

2.8.1    90 cilogram o wastraff o'r ardd mewn bin ar olwynion 240ltr

2.8.2    45 cilogram o wastraff o'r ardd mewn bin ar olwynion 120ltr

2.9         Rhaid rhoi'r cynhwysyddion gwastraff gwyrdd o'r ardd allan i'w gasglu erbyn 7:30am ar y diwrnod casglu penodol.

2.10      Os oes angen Gwasanaeth Casglu â Chymorth mae'n rhaid iddyn nhw wneud cais i'r cyngor o flaen llaw trwy ffonio 01597 827 465.

2.11      Os bydd eich cynhwysyddion ar gyfer gwastraff gwyrdd o'r ardd yn cael ei ddifrodi byddwn yn ei drwsio neu'n rhoi un newydd i chi, am ddim, cyn gynted ag sy'n ymarferol i wneud hynny. Fodd bynnag, os yw'r difrod oherwydd esgeulustra neu gamddefnydd, bydd y gost o drwsio neu o gael bin newydd yn cael ei godi ar y cwsmer. Os yw eich bin ar olwynion gwastraff gwyrdd o'r ardd wedi'i ddifrodi, rhowch wybod i'r Cyngor ar 01597 827 465.

2.12      Os yw eich cynhwysyddion ar gyfer gwastraff gwyrdd o'r ardd yn mynd ar goll neu'n cael ei ddwyn, rhowch wybod i'r Cyngor ynghyd â rhif digwyddiad yr Heddlu. Unwaith y bydd hyn wedi digwydd, byddwn yn rhoi un newydd i chi am ddim, cyn gynted ag sy'n rhesymol. Ffoniwch y Cyngor ar 01597 827 465.

2.13      Os yw cwsmer yn newid ei gyfeiriad (ym Mhowys) gellir trosglwyddo'r gwasanaeth i gyfeiriad newydd, os yw'r cwsmer yn rhoi gwybod i'r cyngor. Rhaid i gwsmeriaid rhoi gwybod i'r cyngor a darparu'r cynhwysyddion ar gyfer gwastraff gwyrdd o'r ardd i'w gasglu.

3.           Dod â'r Cytundeb i Ben

3.1         Mae'r cyngor yn cadw'r hawl i ddod â'r Cytundeb hwn i ben ac i gasglu'r biniau ar olwynion ar gyfer gwastraff gwyrdd o'r ardd oddi wrth gwsmeriaid ar unrhyw bryd;

3.1.1    Os yw'r Cyngor yn penderfynu nad yw'r eiddo yn addas ar gyfer y gwasanaeth oherwydd mynediad cyfyngedig. Bydd ad-daliad llawn yn cael ei roi i'r cwsmer.

3.1.2    Os yw'r Cyngor yn methu gwneud taliadau yn gysylltiedig â'r Cytundeb hwn i'r cyngor pan bod angen gwneud hynny. Ni fydd ad-daliad yn cael ei roi am arian a dderbyniwyd a bydd y cwsmer yn parhau i fod yn atebol i dalu'r pris llawn am y gwasanaeth am y flwyddyn.

3.2         Os yw'r Cwsmer yn gosod eitemau allan yn rheolaidd nad ydynt yn cael eu cyfrif fel gwastraff o'r ardd, neu os ydynt yn eitemau a gwaherddir. Ni fydd ad-daliad yn cael ei roi am arian a dderbyniwyd a bydd y cwsmer yn parhau i fod yn atebol i dalu'r pris llawn am y gwasanaeth am y flwyddyn.

3.3         Mae'r cwsmer yn gallu dod â'r Cytundeb hwn i ben ar unrhyw bryd trwy roi saith diwrnod o rybudd o flaen llawn i'r Cyngor. Ni fydd ad-daliad yn cael ei roi am arian a dderbyniwyd a bydd y cwsmer yn parhau i fod yn atebol i dalu'r pris llawn am y gwasanaeth am y flwyddyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu