SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys - Ein Hadroddiad Cynnydd Blynyddol

Y 12 cam at lesiant

I'n helpu ni wireddu'r amcanion lleol yn 'Tua 2040', ein cynllun lles cyntaf, fe gytunon ni ar 12 cam llesiant.

2019-20

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys - Adroddiad Blynyddol 2019-20 [702KB]

2018-19

Ymroi i weithio gyda phreswylwyr, cymunedau a rhanddeiliaid allweddol i hyrwyddo, llunio a darparu ein gweledigaeth ar gyfer 2040.
Sefydlu fframwaith rheoli perfformiad syml ac effeithiol i fonitro'r cynnydd gyda darparu'r camau llesiant a chyflawni'r weledigaeth.
Gweithio gydag eraill a dylanwadu arnynt i wella ein seilwaith cludiant, ein cysylltiadau trafnidiaeth presennol a datblygu dull cynaliadwy ac integredig ar gyfer eu cynllunio a'u darparu.
Gweithio gyda a dylanwadu ar eraill i sicrhau bod gan Bowys seilwaith digidol gwell.
Datblygu dull ar y cyd o gryfhau gwydnwch ein cymunedau drwy gydgysylltu'r gefnogaeth sydd ynddynt eisoes a meithrin eu sgiliau a'u gallu er mwyn eu helpu i wneud y pethau y medrant wneud drostynt ei hunain
Datblygu dull holistig o ymdrin â sgiliau a dysgu gydol oes sy'n cynnig ystod o gyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol, gan gynnwys prentisiaethau a hyfforddeiaethau.
Datblygu strategaeth carbon bositif sy'n achub ar bob cyfle i gynhyrchu ynni gwyrdd.
Datblygu strategaeth amgylchedd cynaliadwy.
Cyflawni ymchwil marchnad a sefydlu seilwaith effeithiol i gynnal mwynhad pobl o'r amgylchedd ac o dwristiaeth anturus.
Datblygu brand cryf i hyrwyddo a denu mewnfuddsoddiad i Bowys.
Gweithredu strwythurau a phrosesau mwy effeithiol i hwyluso ymatebion cymunedol amlasiantaethol i lesiant, cefnogaeth a chymorth cynnar.
Cryfhau gallu ein sefydliadau i wella iechyd a lles emosiynol yn ein cymunedau i gyd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu