gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Gwasanaethau Iechyd Meddwl ar gyfer Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Nyrsio Ysgol

Mae'r Gwasanaeth Nyrsio Ysgol yn cynnig cefnogaeth a chyngor i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd neu ofalwyr i helpu sicrhau eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial yn ystod eu blynyddoedd yn yr ysgol a thu hwnt.

Yr ystod oedran ar gyfer y cyfnod hwn yw 4 blwydd oed hyd at 18 mlwydd oed. Gall plant a phobl ifanc gael mynediad at y gwasanaeth boed os ydynt yn mynychu ysgol ai peidio.  

Rhif cyswllt -01547 521207

E-bost - PowysSchoolNursingService@wales.nhs.uk

 

Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant a'r Glasoed (CAMHS)

Mae CAMHS Powys yn cynnig asesiadau a thriniaethau i blant a phobl ifanc, hyd at eu pen-blwydd yn 18 mlwydd oed, sy'n cael neu y tybir eu bod wedi cael problemau iechyd meddwl neu anawsterau iechyd emosiynol.

Gall unrhyw Weithiwr Proffesiynol sy'n gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc gysylltu â Swyddog CAMHS ar Ddyletswydd Dydd Llun - Dydd Gwener - 9-5 am drafodaeth ac ymgynghoriad cychwynnol cyn cytuno ar atgyfeiriad.

Rhif cyswllt -01874 615662 / 01686 617450

 

Cyfle Cymru / Adferiad Recovery

Gwasanaeth mentora cymheiriaid yw Cyfle Cymru sy'n helpu pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan gam-drin sylweddau a/neu gyflyrau iechyd meddwl i ddatblygu hyder a darparu cymorth i gael mynediad at hyfforddi, cymwysterau a phrofiad gwaith / gwirfoddoli.

Cyfle Cymru - Adferiad Recovery Ffôn 0300 777 2256 neu e-bost:  ask@cyflecymru.com

 

Mind Canol a Gogledd Powys

Mae Mind Canol a Gogledd Powys yn helpu pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed.  Rydym yn gweithio ar draws gogledd Brycheiniog, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn, ar sail cymorth wyneb yn wyneb neu trwy drefnu grwpiau cefnogaeth gan gymheiriaid, un ai wyneb yn wyneb neu ar-lein.

Gallwn gynnig cymorth wyneb yn wyneb un ai yn yr ysgol neu du allan, ac mae modd hunangyfeirio neu atgyfeirio o'r ysgol, gan weithwyr proffesiynol neu rieni/gofalwyr, ond rhaid gwneud hynny gyda chaniatâd a gwybodaeth y person ifanc.  Ar hyn o bryd mae gennym staff yn Llanidloes ac yn Ysgol Calon Cymru - ar gampws Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod.  Rydym yn gweithio'n agos gydag asiantaethau eraill lle mae'n briodol, a gallwn gyfeirio'n fewnol am wasanaeth cynghori yn dilyn profedigaeth a Monitro Actif, sy'n cynnig cymorth iechyd meddwl cynnar gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau CBT a baratowyd o flaen llaw trwy model o hunangymorth wedi'i hwyluso.

Manylion cyswllt.

Lorna Jones

E-bost: youth@mnpmind.org.uk

Rhif ffôn: 07947 106804

MIND Aberhonddu a'r Cylch

Rhif ffôn: 01874 611529 Dydd Llun - Dydd Gwener 9am tan 5pm

E-bost: info@breconmind.org.uk

Cymorth tu allan i oriau gwaith (gwasanaeth gyda'r hwyr) 7pm - 11pm (nid ar nos Fawrth na nos Sadwrn). Galwch:01874 793118 neu 07375 109732

MIND Ystradgynlais

Rydym ar Facebook: Ystradgynlais Mind - In the Valleys - Home | Facebook

 

SilverCloud

Mae SilverCloud yn cynnig mynediad diogel a di-oed at raglenni cefnogi therapi gwybyddol ymddygiadol (CBT) ar-lein, sydd wedi'u teilwra i'ch anghenion penodol.

Gwefan- https://nhswales.silvercloudhealth.com/signup/