SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaharddiad parcio: Amodau a Thelerau

 

Gellir atal mannau/cilfachau parcio gorfodadwy, gyda chaniatâd y Cyngor, er mwyn cyflawni gwaith neu weithgareddau eraill. Bydd methu â chydymffurfio â'r telerau a'r amodau hyn yn arwain at dynnu'r gwaharddiad yn ôl a gallai olygu cyflwyno Hysbysiad o Gosb Benodedig.

 

Caiff gwaharddiad ei gyflwyno i'w ddefnyddio gan yr ymgeisydd mewn perthynas â'r lleoliad, ac ar gyfer y cyfnodau a'r diben a gymeradwyir ar ei gyfer. Nid yw gwaharddiad yn gwarantu y bydd gofod penodol ar gael. Bydd y Cyngor yn codi arwyddion, deuddydd ymlaen llaw. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn codi arwyddion rhybudd uwch dros dro ar bob pen i leoliad y gwaharddiad (ac yn ganolog mewn mannau/cilfachau hirach) gan nodi pryd y bydd y gwaharddiad mewn grym.

Rhaid i hyn fod ar waith am leiafswm o ddeuddydd cyn i'r man parcio/cilfach barcio gael ei wahardd, er mwyn sicrhau bod modurwyr neu breswylwyr yn ymwybodol o'r gwaharddiad, ond ni allwn warantu y bydd y man dal sylw yn glir ar ddechrau'r cyfnod y gwnaed cais amdano.

Eich cyfrifoldeb chi yw darparu a defnyddio conau, yn ôl y gofyn, i gadw'r mannau parcio neu'r cilfachau parcio'n glir, neu nodi eu bod yn rhai 'ni chaniateir eu defnyddio' yn ôl yr angen, a pharhau i ddefnyddio'r rhain dros gyfnod y gwaharddiad. Fel arfer, rydym yn cynghori bod conau'n cael eu gosod allan yn gynnar iawn yn y bore.

Rhaid symud unrhyw gerbyd arbennig y caniateir iddo gael ei ddefnyddio o fewn yr ardal ddynodedig, os ceir cyfarwyddyd i wneud hynny gan Swyddog yr Heddlu neu Swyddog Gorfodi Sifil neu swyddog arall sydd wedi'i awdurdodi gan y Cyngor.

Nid yw'r gwaharddiad yn caniatáu parcio cyffredinol yn y lleoliad a nodir. Rhaid i unrhyw gerbyd, nad yw'n rhan o'r ardal ddynodedig, gael ei symud i rywle arall ar unwaith a chydymffurfio ag unrhyw Reoliadau Traffig.

Rhaid peidio ag gosod deunyddiau neu nwyddau ar y gerbytffordd na'r droetffordd oni cheir caniatâd gan yr awdurdod priffyrdd i wneud hynny; ni chaniateir i ddeunyddiau neu nwyddau gael eu pasio ar draws unrhyw ran o'r droetffordd neu'r gerbytffordd mewn unrhyw fodd a allai amharu ar ddiogelwch cerddwyr a/neu gerbydau eraill.

Gellir gosod amodau penodol ar y mater o waharddiad sy'n fwy na'r rhai a nodir yma a gall methiant i gydymffurfio â hwy arwain at ddiddymu'r gwaharddiad dros dro. Gellir diddymu gwaharddiad ar unrhyw adeg yn ôl disgresiwn y cyngor a bydd yn peidio â bod yn ddilys ar unwaith.

Os byddwch yn gorffen defnyddio'r ardal a waharddwyd yn gynt na'r disgwyl, rhaid i chi hysbysu'r Cyngor dros y ffôn neu drwy e-bost er mwyn iddynt allu codi'r gwaharddiad cyn gynted â phosibl. I'r gwrthwyneb, os, oherwydd amgylchiadau annisgwyl, y gallai fod angen estyniad, rhaid i'r Cyngor gytuno ar hyn o leiaf ddau ddiwrnod gwaith cyn diwedd y cyfnod cymeradwy'r gwaharddiad. Oni wneir hynny, bydd unrhyw gais pellach yn cael ei drin fel cais newydd.

Taliadau

Rhaid i geisiadau gynnwys taliad o £330.00 sef y ffi am y cais,  a ffi weinyddol o £77.20 na ellir ei had-dalu. Dim ond os caiff eich cais ei wrthod gan Gyngor Sir Powys y caiff y ffi am y cais ei had-dalu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu