HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Treth y Cyngor: Fframwaith Bilio, Casglu ac Adennill

 

Mae'r fframwaith hwn yn cwmpasu casglu treth y cyngor ac ardrethi busnes.

 

Ein dyletswydd i gasglu ac adennill ... Cyngor Sir Powys:

 • Mae'n ddyletswydd gyfreithiol arno i sicrhau y caiff pob swm sy'n ddyledus i'r Cyngor ei bilio, ei gasglu a'i adennill yn gost-effeithiol;
 • Mae'n ystyried bod cyfrifoldeb ar bobl i dalu.

 

Mae Cyngor Sir Powys yn credu mewn ceisio adennill pob math o ddyled.  Bydd Powys yn ymdrechu i sicrhau ei bod yn gwneud hyn mewn modd sy'n deg ac yn gyson i bawb. Mae'r Cyngor hefyd yn awyddus i sicrhau bod yr holl weithgareddau sy'n ymwneud ag adennill dyledion yn dryloyw ac fel rhan o'r ymrwymiad hwn lluniwyd y fframwaith hwn.

Mae Cyngor Sir Powys yn cydnabod nad yw pobl yn talu eu dyledion am amryw o resymau:

 • Mae rhai pobl yn cael anhawster gwirioneddol i dalu eu taliadau ac mae angen cyngor a chymorth arnynt i reoli'u cyllideb;
 • Mae rhai pobl yn dewis oedi, neu beidio â thalu eu dyledion, yn fwriadol;
 • Nid yw rhai pobl yn cael y budd-daliadau a'r gostyngiadau y mae ganddynt hawl iddynt;
 • Mae rhai pobl yn mynd drwy anawsterau personol sy'n arwain at broblemau tymor byr wrth dalu eu dyledion.

 

Ein cenhadaeth ...

 • Cyflwyno'r bil cywir i'r person/busnes cywir yn yr eiddo cywir ar yr adeg gywir;
 • Cymryd camau priodol i adennill cymaint o dyledion â phosibl;
 • Cynyddu'r nifer sy'n manteisio ar y dreth y cyngor.

 

Mae'r fframwaith hwn yn cydategu Cynllun Corfforaethol Powys Yn Un drwy gynnig y canlynol i'r cwsmer:

 • Rhoi gwybod i bobl am eu hawl i gael Eithriadau a Gostyngiadau o ran talu Treth y Cyngor
 • Hysbysu busnesau o'u hawl i gael Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach, Rhyddhad Elusennol a Rhyddhad Caledi.
 • Parodrwydd i weithio gyda chwsmeriaid pan fyddant yn profi anawsterau gwirioneddol.
 • Gwneud trefniadau i rannu'r ad-daliad dros gyfnod hirach mewn amgylchiadau gwirioneddol anodd.
 • Parodrwydd i geisio am bob cymorth trwy'r system fudd-daliadau er mwyn darganfod a oes hawl i ostyngiad yn nhreth y cyngor a budd-dal tai.
 • Ad-dalu credydau Treth y Cyngor ac Ardrethi Busnes yn brydlon.
 • Rhaglen adennill gadarn ar gyfer dyledwyr y mae'n ymddangos eu bod yn oedi'n fwriadol, neu'n gwrthod talu dyled sy'n ddyledus.

 

Pan fydd pobl yn mynd i ôl-ddyledion, byddwn yn ...

 • Annog cwsmeriaid i gysylltu â'r Cyngor ar unwaith pan fydd yn dod i'r amlwg y gallai fod problemau wrth dalu eu biliau.
 • Ystyried trefniadau talu sy'n adlewyrchu'r gallu i dalu yn ogystal â lefel y ddyled sy'n ddyledus.
 • Ar brydiau, gan dibynnu ar y pwynt cyswllt gyda'r gwsmer, sicrhau'r ddyled cyn gwneud unrhyw drefniadau i ad-dalu'r ddyled.
 • Sicrhau bod y cwsmer yn derbyn yr holl fudd-daliadau y maen ganddo hawl iddynt pan fydd hynny'n briodol, a chynghori cwsmeriaid yn unol â hynny, gan weithio gyda'r tîm cyngor ar arian a Chyngor ar Bopeth. (C.A.B.)

 

Prosesau bilio

Gall y cwsmer ddisgwyl ...

Bil cychwynnol sy'n nodi'n glir y wybodaeth ac yn manylu:

 • Am beth mae'r bil
 • Y swm sy'n ddyledus
 • Sut i gysylltu â'r Cyngor
 • Sut i wneud taliad

 

Talu Treth y Cyngor ac Ardrethi Busnes

 

Ym Mhowys rydym wedi ceisio gwneud talu eich biliau mor hawdd â phosibl. Mae Powys yn cynnig amrywiaeth o ddulliau cyfleus, sy'n cynnwys:

 • Talu drwy ddebyd uniongyrchol
 • Talu â Cherdyn Debyd/Credyd
 • Dros y Rhyngrwyd (http://payments.Powys.gov.uk)
 • Dros y ffôn drwy rif awtomataidd (03300 889 578)
 • Taliadau ag arian parod - mewn mannau Gwasanaethau Cwsmer sy'n cynnig y cyfleuster hwn
 • Talu â siec - mewn mannau Gwasanaethau Cwsmer sy'n cynnig y cyfleuster hwn, neu drwy'r post.
 • Talu mewn Swyddfa Bost neu man PayPoint - drwy gan ddefnyddio god bar talu.

Pa bynnag ddull y mae'r cwsmer yn ei ddewis, rhaid i 'r taliad gyrraedd y Cyngor erbyn y dyddiad dyledus, sef yr 21ain o bob mis (Mae taliadau trwy ddebyd uniongyrchol yn cynnwys dewis o 5 o ddyddiadau talu, sef y 5ed, 11eg, 21ain, 25ain neu 30ain).

Mae'r Cyngor yn mynd ati i annog pobl i gysylltu ar unwaith os ydynt yn cael trafferth talu eu biliau.

 

Pan nad yw Cwsmeriaid yn talu

Mae Cyngor Sir Powys yn credu mewn mynd ar drywydd adennill pob math o ddyled, ond yn ymdrechu i sicrhau ei bod yn gwneud hyn mewn modd sy'n deg ac yn gyson i bawb.

Os oes problem wirioneddol yn wynebu'r cwsmer bydd Powys yn ymgysylltu ac yn trefnu ffordd briodol ymlaen. Fodd bynnag, bydd cwsmeriaid sy'n oedi'n fwriadol, yn methu â gwneud taliadau, neu'n peidio â chadw at drefniadau y cytunwyd arnynt, yn destun gweithdrefn adennill gadarn fel y nodir yn y ddogfen hon.

 

Taliadau Hwyr - Busnesau

Dan Ddeddf Talu Dyledion Masnachol yn Hwyr (Llog) 1998, mae'r Cyngor yn gallu codi llog ar daliadau hwyr pan fo'r ddwy ochr yn gweithredu fel busnesau. Codir llog 30 diwrnod ar ôl dyddiad yr anfoneb ar y gyfradd o 8%. Mae Cyngor Sir Powys yn cadw'r hawl i godi llog yn unol â'r uchod.

Gwneud Trefniant ar gyfer y Talu: pan fydd cwsmer yn wirioneddol frwydro i gyflawni ei ymrwymiad, bydd y Cyngor yn ystyried gwneud trefniant er mwyn galluogi'r ddyled i gael ei had-dalu'n llawn, o fewn terfynau amser y cytunwyd arnynt. O ran Trefniadau Cyn-wŷs ein nod yw casglu arian erbyn 31ain Mawrth yn y  flwyddyn ariannol, ond mae'r Cyngor yn sylweddoli efallai na fydd modd cyflawni hyn ym mhob achos.

Bydd y Cyngor yn ystyried y wybodaeth hon ac yn ogystal â hynny, bydd yn ystyried:

 • Symiau a argymhellir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.
 • Symiau didynnu statudol mewn perthynas ag atafaelu enillion.
 • Beth fyddai'n swm rhesymol, o ystyried incwm gweddilliol.

Lles cwsmeriaid ac aelodau Grwpiau Agored i Niwed

 

Mae'n ofynnol i Gyngor Sir Powys geisio adennill pob math o ddyled ac yn ymdrechu i ddefnyddio dull teg a chyson o ymdrin â phob cwsmer, beth bynnag fo'i oedran, ei ryw, ei amgylchiadau personol ac ati.

Yn ystod amrywiol ffurfiau o gyswllt, gan gynnwys galwadau ffôn a chyfathrebu ysgrifenedig, a dderbyniwyd naill ai'n uniongyrchol gan y cwsmer neu gan Sefydliad 3ydd Parti sy'n gweithio ar ran y cwsmer, bydd y Cyngor yn ceisio darganfod a yw'r cwsmer neu ei bartner yn perthyn i unrhyw un o'r categorïau a allai ystyried y cwsmer yn berson agored i niwed.

Nid yw bod yn agored i niwed yn eithrio unigolyn rhag bod yn atebol am dalu'r symiau y mae'n rhwymedigaeth gyfreithiol arno eu talu.  Ond mae'n helpu'r Cyngor i benderfynu ar y ffordd fwyaf priodol o gyfathrebu â'r cwsmer tra'n ceisio adennill yr arian sy'n ddyledus.

Pan fydd y Cyngor yn penderfynu bod cwsmer yn berson sy'n agored i niwed, bydd yn penderfynu ar y ffordd orau o fynd ati i gasglu'r arian sy'n weddill. Bydd y Cyngor yn ymdrechu i wneud popeth o fewn ei allu i helpu'r cwsmer i drefnu ffordd ymlaen. Efallai mai gwahodd y cwsmer am gyfweliad personol, neu ymweld ag ef yn ei gartref fydd hyn, er mwyn darganfod a oes unigolyn wedi'i benodi/ei phenodi y gall y cyngor ddelio'n uniongyrchol ag ef neu hi, neu a oes modd trefnu cyfeiriad "yng-ngofal" iddo anfon gohebiaeth ato.

Er nad yw'n hollgynhwysol, mae'r Cyngor yn ystyried y canlynol yn enghreifftiau o aelodau grŵp agored i niwed:

 • Hŷn - ymddengys fod y cwsmer dros 70 oed a bod modd iddo/iddi ddrysu'n hawdd gyda gohebiaeth a materion ariannol.
 • Anabl - Mae hyn yn cynnwys anabledd meddyliol a chorfforol ond nid yw'n cynnwys mân anableddau.
 • Salwch hirdymor neu salwch difrifol gan gynnwys y rhai â salwch terfynol - Mae hyn yn cynnwys unrhyw salwch sy'n effeithio ar allu'r cwsmer i dalu neu i drin ei faterion ei hun.
 • Profedigaeth deuluol - os yw'r cwsmer neu ei bartner/ei phartner wedi colli aelod agos o'u teulu'n ddiweddar.
 • Anawsterau cyfathrebu - lle mae rhwystrau cyfathrebu gwirioneddol a chlir, e.e. anawsterau iaith, nam ar y clyw, nam ar y golwg, anableddau dysgu ac ati.
 • Plant ifanc ar aelwydydd difreintiedig - os oes plant 3 oed neu iau ag arwyddion o amddifadedd cymdeithasol.
 • Beichiogrwydd - os yw'r cwsmer neu ei bartner tynnu tua diwedd y beichiogrwydd, neu os yw newydd roi genedigaeth.

 

Prosesau Adennill Treth y Cyngor

 1. Cyflwyno'r Bil - yndaladwy dros 10 mis, Ebrill - Ionawr. Cwsmer yn methu â gwneud taliad
 2. Nodyn Atgoffa 1af - Os yw'r cwsmer yn talu o fewn 7 diwrnod i dderbyn y nodyn atgoffa 1af gall taliadau arferol barhau heb newid i'r trefniadau. Os nad yw'r Cwsmer yn talu, eir ymlaen i'r nodyn atgoffa terfynol.
  Cwsmer yn talu ar ôl y nodyn atgoffa 1af, ond yn methu neu'n talu rhandaliad arall yn hwyr.
 3. 2il Nodyn Atgoffa - Mae hyn yr un fath â'r nodyn atgoffa 1af ond mae'n hysbysu'r cwsmer, os caiff taliad arall ei fethu, fod yr hawl i dalu drwy randaliadau yn cael ei golli.

  Os yw cwsmer yn methu un taliad arall ar ôl yr ail nodyn atgoffa
 4. Cyflwynir y Bil Terfynol - gan ofyn am i'r balans sy'n weddill gael ei dalu o fewn 7 diwrnod. Peidio â thalu ar ôl yr 2il nodyn atgoffa neu'r bil terfynol.
 5. Cyhoeddi Gŵys- bydd y Cyngor yn gwysio'r cwsmer i'r Llys a chodir costau £50.00 ar y cwsmer. Os gwneir y taliad yn llawn erbyn dyddiad y llys, ni ychwanegir unrhyw gostau pellach. Os na thelir y ddyled yn llawn erbyn dyddiad y llys,
 6. Gorchymyn Atebolrwydd- bydd y Cyngor yn mynd i'r Llys Ynadon ac yn gofyn am orchymyn atebolrwydd. Bydd y Cyngor yn ceisio costau pellach o £20.00.

  Ar ôl i Orchymyn Atebolrwydd gael ei gyflwyno ...
 7. Llythyr 14 diwrnod -bydd y Cyngor yn cyflwyno llythyr yn gofyn am fanylion cyflogaeth a budd-daliadau. Mae'n ddyletswydd gyfreithiol ar y dyledwr i ddarparu'r wybodaeth hon. Mae methu â gwneud hynny yn drosedd a gall y rhai a geir yn euog orfod talu dirwy.

 

Lle bo modd, bydd y Cyngor yn ceisio adennill y ddyled drwy:

 • Drefniant arbennig - gall y Cyngor lunio trefniant arbennig gyda'r cwsmer i ad-dalu'r ddyled gan y bydd hyn yn cyflawni nodau'r Cyngor o adennill arian sy'n ddyledus ac ar yr un pryd yn osgoi codi costau ychwanegol ar y cwsmer - sef rhywbeth y bydd angen ei wneud gyda llawer o'r opsiynau adennill eraill sydd ar gael. Bydd peidio â thalu yn ôl trefniant arbennig a luniwyd yn arwain at ddilyn un o'r camau adennill a grybwyllir isod.
 • Atodi i enillion - gall y Cyngor wneud gorchymyn Atafaelu Enillion a'i gyflwyno i gyflogwr y dyledwr. Mae'r symiau sydd i'w didynnu wedi'u rhagnodi yn y Rheoliadau ac mae rhwymedigaeth statudol ar gyflogwyr i gydymffurfio â'r Gorchymyn. Gall cyflogwr ddidynnu £1.00 tuag at gostau gweinyddol bob tro y gwneir didyniad. Pan fo dau neu ragor o orchmynion atebolrwydd heb eu talu gan y dyledwr, gall y Cyngor fynnu bod uchafswm o ddau orchymyn atafaelu enillion yn cael eu sefydlu.
 • Didyniadau o lwfans ceisio gwaith/cymhorthdal incwm/lwfans cyflogaeth/credyd cynhwysol - gall y Cyngor wneud cais i'r Ganolfan Waith a Mwy am wneud didyniadau o Lwfans Ceisio Gwaith/Cymhorthdal Incwm/Lwfans Cyflogaeth â Chymorth/Credyd Cynhwysol. Mae'r Rheoliadau'n pennu'r swm wythnosol penodedig sy'n ddidynadwy, sef 5% o'r Lwfans Ceisio Gwaith/Cymhorthdal Incwm/Cymorth Cyflogaeth â Chymorth ar gyfer person sengl dros 25 oed.
 • Asiant gorfodi - bydd y Cyngor yn anfon y cyfrif ymlaen at asiantaeth Orfodi. Bydd yr asiant gorfodi yn ceisio cael arian sy'n ddyledus. Bydd yr asiant Gorfodi yn codi costau ychwanegol ar y cwsmer. Bydd y costau y mae'n rhaid i'r cwsmer eu talu yn unol â'r ddeddfwriaeth bresennol.

  Os yw'r asiant Gorfodi yn methu â chael arian sy'n ddyledus, bydd yr achos yn cael ei gyflwyno'n ôl i'r Cyngor.

Bydd y ddyled sydd heb ei datrys yr adeg hynny yn cael ei throsglwyddo i banel gorfodi'r Cyngor lle penderfynir ar y trywydd mwyaf priodol i'w ddilyn. Dyma'r opsiynau sy'n dal i fod ar gael ar gyfer adennill yr arian:

 • Gorchymyn Arwystlo - gellir gosod Gorchymyn ar eiddo'r dyledwr i sicrhau'r ddyled. Mae gan Lysoedd Sirol y grym i orchymyn gwerthu'r annedd os nad yw'r dyledwr yn talu. Caiff yr opsiwn hwn ei ystyried os yw'r ddyled yn fwy na £1,000:00
 • Methdaliad - Os oes digon o asedau i dalu'r ddyled sy'n weddill, gall y Cyngor ddeisebu am Fethdaliad i'r Llys Sirol, os yw'r ddyled yn fwy na £5,000:00

 

Prosesau Adennill Ardrethi Busnes

 1. Cyflwynwyd y bil - yn daladwy dros 10 mis, Ebrill - Ionawr.

  Cwsmer yn peidio â thalu
   
 2. Nodyn atgoffa 1af - Os yw'r cwsmer yn talu o fewn 7 diwrnod i'r nodyn atgoffa 1af gall taliadau arferol barhau a dim newid i'r trefniadau.

  Cwsmer yn talu ar ôl y nodyn atgoffa 1af ond yn peidio â thalu, neu'n talu rhandaliad arall yn hwyr.
   
 3. 2il nodyn atgoffa - Mae hyn yr un fath â'r nodyn atgoffa 1af, ond mae'n hysbysu'r cwsmer, os caiff taliad arall ei fethu, y bydd yn colli'r hawl i dalu drwy randaliadau.

  Os yw cwsmer yn peidio â thalu un taliad arall ar ôl yr ail nodyn atgoffa.
   
 4. Cyhoeddir y bil terfynol - ganofyn am i'r Balans sy'n weddill gael ei dalu o fewn 7 diwrnod.

  Peidio â thalu ar ôl y bil terfynol.
   
 5. SCyflwyno gŵys - bydd y Cyngor yn gwysio'r cwsmer i'r Llys a chodir costau o £50.00 ar y cwsmer. Os telir yn llawn erbyn dyddiad y llys, ni ychwanegir rhagor o gostau.

  Os na thelir y ddyled yn llawn erbyn dyddiad y llys ...
   
 6. Gorchymyn atebolrwydd - bydd y Cyngor yn mynd i'r Llys ac yn gofyn am Orchymyn Atebolrwydd. Bydd y Cyngor yn ceisio costau pellach o £ 20.00. ar ôl i Orchymyn Atebolrwydd gael ei gyflwyno.

  Once a Liability Order has been granted.
   
 7. Llythyr 14-diwrnod - bydd y Cyngor yn cyflwyno llythyr yn gofyn am drefniant i ad-dalu'r ddyled.

  Os nad yw'r cwsmer yn ymateb i'r llythyr 14-diwrnod, neu os nad yw'n cysylltu â'r Cyngor ... neu'n peidio â thalu yn unol â threfniadau arbennig a luniwyd gyda'r Cyngor ...
   
 8. Asiantaeth Orfodi - bydd y Cyngor yn anfon y cyfrif ymlaen at yr Asiant Gorfodi.


  Bydd yr asiant Gorfodi yn ceisio cael arian sy'n ddyledus. Bydd yr Asiant Gorfodi yn codi costau ychwanegol ar y cwsmer. Bydd y costau a godir yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth ar y pryd.

  Os yw'r Asiant Gorfodi yn methu â chael arian sy'n ddyledus, bydd yr achos yn cael ei gyfeirio'n ôl i'r Cyngor
   

Bydd y ddyled sydd heb ei datrys ar yr adeg hynny yn cael ei throsglwyddo i banel gorfodi'r Cyngor lle penderfynir ar y trywydd mwyaf priodol i'w ddilyn er mwyn adennill yr arian. Dyma'r opsiynau ar gyfer adennill:

 • Traddodi - gall y Cyngor anfon yr achos i'r Llys ar gyfer achos traddodi, os yw'r ddyled yn fwy na £200:00. Bydd y Llys yn penderfynu ar gamau gweithredu priodol. Bydd hyn yn cynnwys naill ai, 1. Dileu'r ddyled (diddymu'r hyn sy'n ddyledus yn llawn, neu'n rhannol) 2. Sefydlu trefniant i dalu'r ddyled, neu 3. Roi dedfryd o garchar heb fod yn fwy na 3 mis. Ychwanegir cost o £305:00 at y ddyled.
 • Gorchymyn codi tâl - gall y Llys sirol osod arwystl/dyled ar eiddo'r dyledwr. Os caiff yr eiddo ei werthu, caiff y tâl ei ad-dalu o'r arian a dderbynnir. Gall tâl aros ar eiddo am flynyddoedd lawer. Caiff yr opsiwn hwn ei ystyried os yw'r ddyled yn fwy na £ 1,000:00.
 • Methdaliad/diddymiad - Os oes digon o asedau i dalu'r ddyled sy'n weddill, gall y Cyngor ddeisebu am Fethdaliad i'r Llys Sirol, os yw'r ddyled yn fwy na £ 5,000:00.

 

Dileu Treth y Cyngor ac Ardrethi Busnes

O dan y gyfraith, mae rhwymedigaeth i gymryd camau rhesymol i gasglu dyledion. Fodd bynnag, ceir amgylchiadau lle mae cyfiawnhad dros ddileu dyledion ar yr amod bod camau rhesymol wedi'u cymryd mewn perthynas â phob achos unigol. Felly mae gweithdrefn ddileu weithredol yn hanfodol wrth gasglu Trethi ac Ardrethi Busnes

Yn unol â rheoliadau ariannol y Cyngor, rheolau sefydlog a thrwy bwerau dirprwyedig a ganiateir:

 • Dileu hyd at £200:00 wedi'i ddirprwyo i Reolwr Dyfarniadau ac Incwm
 • Dileu rhwng £200:01 a £999:00 Pennaeth Cyllid (swyddog adran 151)
 • Dileu mwy na £1,000:01 gan yr Aelod Portffolio ar faterion cyllid.

 

Amgylchiadau lle gellir awdurdodi dileu dyledion:

Rhestrir isod amgylchiadau lle gellir ystyried dileu dyled na ellir ei hadennill:

 1. Os yw'r person yn ansolfent (methdaliadau a gorchmynion gweinyddu).
 2. Os yw'r person wedi marw ac nid oes unrhyw arian o fewn yr ystâd i dalu'r ddyled.
 3. Os yw'r person wedi gadael yr awdurdod ac nid ydym yn gallu olrhain ei leoliad. Os darganfyddir lleoliad yn ddiweddarach bydd adennill yr arian yn ailddechrau.
 4. Os yw'r gost o gasglu'r ddyled yn fwy na swm y ddyled honno.
 5. Os yw gwybodaeth arall a ddarganfuwyd yn ei gwneud yn glir y byddai'n aneconomaidd neu'n anymarferol adennill y ddyled.
 6. Achosion o galedi lle y gallai amgylchiadau unigol y dyledwr arwain at benderfyniad i ddileu dyled.
 7. Y Llys Ynadon yn dileu'r ddyled.

Statws: Fersiwn 6

Dyddiad cyhoeddi: Tachwedd 2018

Cytunwyd gan: Arweinydd Proffesiynol - Incwm a Dyfarniadau

Dyddiad Adolygu: Tachwedd 2020

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu