SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Diben hwn yw helpu busnesau gyda'u llif arian dybryd a'u helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a ddaeth i rym ddydd Gwener 4.

Yn dilyn cyhoeddu mwy o gyfyngiadau o 20 Rhagfyr, mae'r cynllun grant wedi cael ei gryfhau i gynnwys ystod ehangach o fusnesau dianghenraid yr oedd rhaid iddyn nhw gau hefyd.

Os oes angen cymorth gwneud cais arnoch, neu gyngor ar gymorth budd-daliadau a dyfarniadau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01597 826345.

 

Sylwer. Dim ond un taliad sydd i fod i gael ei dalu ar gyfer y cynlluniau hyn. Nid ydym yn ymwybodol a yw'r cynllun i gael ei ymestyn ai peidio i gynnwys taliad arall ar gyfer y cyfyngiadau symud estynedig. Rydym yn aros am benderfyniad gan Lywodraeth Cymru ar y mater. Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gwybod mwy ar hyn o bryd.

 

 

Cynllun 1 - Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau - Grantiau Ardrethi Busnes

The full scheme guidance is here

Os oes angen cymorth gwneud cais arnoch, neu gyngor ar gymorth budd-daliadau a dyfarniadau mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01597 826345.

Mae grantiau rhwng tair mil i bum mil o bunnoedd ar gael os yw'ch busnes yn diwallu'r meini prawf isod:

 • Wedi'i effeithio'n sylweddol neu ei orfodi i gau busnesau neu sefydliadau o ganlyniad uniongyrchol i'r cyfyngiadau ychwanegol a ddechreuodd ddydd Gwener 4 Rhagfyr a neu ar 20 Rhagfyr ar yr amod eu bod yn:
  • Rydych mewn eiddo sydd yn agored i dalu Ardrethi Busnes
  • Fusnesau cadwyn gyflenwi i letygarwch, twristiaeth a hamdden a manwerthu nad yw'n hanfodol
  • Rydych yn fusnes neu sefydliad lletygarwch, twristiaeth, hamdden neu adwerthu
  • Mae gennych werth ardrethol hyd at £150,000

Dyma enghreifftiau o fusnesau neu sefydliadau lletygarwch y mae'r cyfyngiadau ychwanegol yn effeithio arnynt. Sylwch mai canllaw yw hwn.

 • Bwytai / Caffis / Tafarndai / Bariau neu fariau gwin / gwestai / sinemâu / alïau bowlio / neuaddau bingo / Manwerthu dianghenraid / Salonau Gwallt / Gwerthwyr Tai / Canolfannau Cymunedol / Tai Llety

Canolfannau Cymunedol / Tai Llety Dyma restr Llywodraeth Cymru o'r busnesau yr oedd rhaid iddyn nhw gau

 

Rhybudd Pwysig

Bydd busnesau a sefydliadau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth cymwys sydd wedi gweld o leiaf 40% o ostyngiad oherwydd y cyfyngiadau neu wedi gorfod cau, yn gallu gwneud cais.

Bydd busnesau cymwys y gadwyn gyflenwi o ran y busnesau hynny y bu rhaid cau ym mis Rhagfyr ac a gafodd eu heffeithio gan gyfyngiadau mis Rhagfyr yn gallu nawr gwneud cais.

Rydym wedi gorffen y gwaith o gyflwyno'r grant yn awtomatig ac mae'r arian ar ei ffordd.  Bydd y busnesau hynny'n gwybod iddynt gael y grant gan y byddant wedi derbyn e-bost am y tâl ac rydym yn cysylltu â phob busnes hefyd i ddweud eu bod yn gymwys.

Sylwch NA fydd safleoedd carafanau/gwersylla'n derbyn tâl awtomatig ond bydd rhaid gwneud cais o 4 Ionawr 2021 a dangos 40% o ostyngiad mewn trosiant.

Sut ydw i'n gwybod os y dylwn lenwi ffurflen neu beidio? -Rydym wedi creu ffurflen ar-lein i roi gwybod i chi'n gynnar os ydych eisoes wedi derbyn y grant.  Os yw'n gadael i chi lenwi'r ffurflen a'i hanfon, mae hynny'n golygu bod angen i chi gyflwyno cais.

Gwneud cais am y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau - Grantiau Trethi Busnes Gwneud cais am y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau - Grantiau Trethi Busnes

 

Cynllun 2 - Grant Dewisol Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i helpu busnesau fel a ganlyn:

 • Yn fusnes Manwerthu neu Letygarwch neu Dwristiaeth neu Hamdden nad ydynt yn hanfodol sydd wedi cael eich gorfodi i gau o dan gyfyngiadau symud mis Rhagfyr.
 • Yn fusnes Manwerthu neu Letygarwch neu Dwristiaeth neu Hamdden nad ydych wedi cael eich gorfodi i gau ond sydd wedi profi gostyngiad o o leiaf 40% mewn trosiant o ganlyniad UNIONGYRCHOL i'r cyfyngiadau
 • Yn fusnes cadwyn gyflenwi Manwerthu neu Letygarwch neu Dwristiaeth neu Hamdden nad yw'n hanfodol sydd wedi cael ei orfodi i gau ac sydd wedi gweld gostyngiad o o leiaf 40% mewn trosiant o ganlyniad UNIONGYRCHOL i'r cyfyngiadau?

Gellir gweld rhestr o'r busnesau a orfodwyd i gau yma.

Sylwch -

 • Nid yw busnesau sy'n gymwys i gael y Grant Busnesau Cyfyngiadau Symud - Grant Ardrethi Busnes yn gymwys i gael y grant Dewisol hwn.
 • Nid yw busnesau sy'n gymwys i gael y Grant Cymorth Penodol i'r Sector y Gronfa Cadernid Economaidd yn gymwys i gael y grant dewisol hwn.

Mae canllawiau llawn y cynllun ar gael yma

 

Sylwch: i wneud cais am y grant hwn bydd angen i chi lanlwytho tystiolaeth felly mae'n werth cael y manylion canlynol wrth law.

 • Trosiant eich busnes ar gyfer:
  • Rhagfyr 2020 ac Ionawr 2021
  • Rhagfyr 2019 ac ionawr 2020 (neu fis Medi 2020 ac Hydref 2020 os na fuoch chi'n masnachu ym mis Rhagfyr 2019)
  • Tachwedd 2020 ac Rhagfyr 2020
 • Cyfriflen ddiweddar ddilys (copi pdf) ar gyfer eich busnes

 

Gwneud cais am Grant Dewisol Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Gwneud cais am Grant Dewisol Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu